Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical

Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Persones destinatàries

Són beneficiaris dels ajuts que regula aquesta convocatòria els sindicats i les organitzacions sindicals que el dia 31 de desembre de 2017 acreditin haver obtingut entre 10 i 120 representants en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques, en l'àmbit de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre és de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució, la qual cosa podrà comprovar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb l'autorització prèvia de l'entitat sol·licitant.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts establerts en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

Documentació a presentar

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del sindicat o de l'organització sindical sol·licitant. La representació es pot acreditar per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Estatuts de l'organització sindical o del sindicat. Les organitzacions sindicals i els sindicats que hagin presentat els estatuts amb anterioritat a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria queden exempts de presentar-los si els varen aportar al moment escaient per als mateixos ajuts, llevat del cas que s'hagin modificat.

c)Fotocòpia compulsada del CIF.

d) Pel que fa als requisit que estableix el punt 4.a) del dispositiu quart d'aquesta convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

e) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'haurà de fer segons allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

f) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció i justificació de la necessitat.

g) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

h) Declaració responsable del representant de l'entitat sol·licitant que acrediti que s'han iniciat les actuacions que li són pròpies.

i) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900