Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2019-2020

NOVETAT !

Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen Ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020:

Amb la publicació de la Resolució es concedeixen als sol·licitants que consten a l'Annex 1 les Ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020, i s'exclouen als sol·licitants que figuren a l'Annex 2 per les causes motivades a l'Annex 3.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar Recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca dins el següent termini:

Termini de presentació de RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució de concessió o exclusió d'Ajudes de Mobilitat:

Des del 20 de NOVEMBRE fins al 19 de DESEMBRE de 2020, ambdós inclosós.

Amb la publicació de la Resolució de dia 29 d'octubre (BOIB Núm. 186) es declara el desistiment de les ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020 com a conseqüència de no haver esmenat la sol·licitud dins termini o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició dins el termini següent:

TERMINI de PRESENTACIÓ RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució de desistiment de les Ajudes de Mobilitat:

Des del 30 d'OCTUBRE fins al 30 de NOVEMBRE de 2020.

--------------------

I M P R E S C I N D I B L E !

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA:

Protocol de Seguretat per la presentació de Recursos Potestatius de Reposició a les Resolucions de les Ajudes complementàries de Mobilitat al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca:

Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació d'escrits dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant l'enllaç https://citaprevia.gestorn.com/ceu/ o bé al telèfon 971 17 76 06.

-----------------------------------

Concessió d'ajudes complementàries dels alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten fer part d'aquests estudis a centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020.

D'aquestes ajudes se'n poden beneficiar, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat, els alumnes de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en aquests programes.

Així mateix, per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes s'han de complir els requisits generals que s'estableixen al punt 6 de la Convocatòria.

NOVETAT de la Convocatòria d'Ajudes complementàries de Mobiliitat per al curs 2019-2020:

Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020.

Codi SIA

2279551

Persones destinatàries

Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials de grau o màster a l'any acadèmic 2019-2020 i es trobin en alguna de les circunstàncies descrites en les cinc categories següents i compleixen els requisits generals que s'estableixen al punt 6 de la Convocatòria:

1. Alumnes que cursen estudis en alguna universitat espanyola de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i que participen en programes institucionals de mobilitat que permeten cursar part d'aquests estudis en un centre d'ensenyament superior francès dins l'àmbit del territori integrat a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

2. Alumnes que cursen estudis a centres propis de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i que participen en els programes de mobilitat Erasmus+ o SICUE.

3. Alumnes que cursen estudis a centres propis de la UIB i que participen en algun programa institucional de mobilitat internacional diferent dels programes Erasmus+ o SICUE, amb convocatòria pública i competitiva, per fer una part dels estudis en un centre d'ensenyament superior d'un país de la Unió Europea (UE-27).

4. Alumnes que cursen estudis a centres propis d'universitats públiques de qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i que participen en algun programa institucional de mobilitat nacional o internacional, amb convocatòria pública i competitiva, per fer una part dels estudis en un centre d'ensenyament superior d'un país de la Unió Europea (UE-27).

5. Alumnes que cursen estudis a universitats privades o a centres adscrits a universitats públiques o privades de qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i que participen en algun programa institucional de mobilitat nacional o internacional, amb convocatòria pública i competitiva, per fer una part dels estudis en un centre d'ensenyament superior d'un país de la Unió Europea (UE-27).

Termini per a resoldre i notificar

El que s'estableix a la Convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2019-2020

Requisits

Per poder obtenir l'ajuda de movilitat, s'han de complir els següents requisits generals i els requisits específics referents al rendiment acadèmic del curs 2018-2019 establerts al punt 6.2 de la Convocatòria.

Requisits generals que el sol·licitant de l'ajuda ha de complir:

a) Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

b) Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

El compliment del requisit de veïnatge administratiu s'ha de mantenir de manera continuada durant tot el període comprés entre l'1 de setembre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2019-2020. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

d) Cursar els estudis a una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

e) El sol·licitant ha de participar durant l'any acadèmic 2019-2020 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

f) S'ha d'haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l'any acadèmic 2019-2020.

Requisits específics referents al rendiment acadèmic del curs 2018-2019: Veure punt 6.2 de la Convocatòria.

Documentació a presentar

L'establerta al punt 8 de la Convocatòria.

Models:

Termini màxim

Finalització del termini de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2020.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Presentació de documentació per esmenar la sol·licitud d'Ajudes complementàries de Mobilitat per a estudis universitaris 2019-2020

Requisits

Estar al Llistat de l'Annex 1 de l'Informe: "Persones amb documentació pendent"

Documentació a presentar

La requerida al sol·licitant de l'Annex 1 segons el que s'indica a la graella "Codi Doc. Pendent"

Models:

Termini màxim

Finalització del termini de presentació de documentació pendent: Fins al 25 de setembre de 2020.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)