Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comissions de serveis (curs 2020-2021)

Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius

Codi SIA

2278295

Persones destinatàries

Funcionaris docents de carrera

Termini per a resoldre i notificar

Data final per resoldre totes les fases de la convocatòria 30 de juny de 2020

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Convocatòria /Presentació de sol·licituds

Requisits

1. Acreditar coneixements de llengua catalana d'acord amb el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat pel Decret 169/2003, de 26 de setembre, i l'Ordre del conseller d'Educació i Universitats de 8 de març de 2018.

2. Haver estat admès en el darrer concurs de trasllats, haver sol·licitat una plaça a la localitat o les localitats on s'ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis i no haver-hi desistit tal com es regula a la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Personal docent de 23 d'octubre de 2019.

No obstant això, s'exceptua l'obligació d'haver participat i d'haver sol·licitat una plaça en el darrer concurs de trasllats a la localitat o les localitats on s'ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis en els casos següents:

a) Per situacions excepcionals i sobrevingudes posteriors al 18 de novembre de 2019, degudament acreditades i que han de ser valorades per la Direcció General de Personal Docent.

b) Pel fet d'haver sol·licitat comissió de serveis per l'apartat 3 previst a la instrucció tercera d'aquest annex, sempre que sigui per exercir el càrrec de director, de secretari, de cap d'estudis o de cap d'estudis adjunt.

c) Pel fet d'haver sol·licitat comissió de serveis pels apartats 2 o 4, previstos a la instrucció tercera d'aquest annex. Per poder participar en la convocatòria de comissions de servei per al curs 2021-2022, serà requisit haver sol·licitat una plaça en el proper concurs de trasllats d'àmbit nacional.

3. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

Documentació a presentar

Annex 3

Termini màxim

Fins 27/04/2020

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Personal Docent

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177865 - Fax: 971176896

(ajfloresclemente@dgpdocen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Personal Docent

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional