Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, per als anys 2019-2022

Ajudes, per als anys 2019-2022, per a la diversificació i noves formes d'ingressos

Codi SIA

2241975

Persones destinatàries

Pescadors o armadors de vaixells pesquers

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia del NIF, en cas de persona jurídica.

b) Document que acrediti la representació amb què se signa la sol·licitud, si escau.

c) Memòria descriptiva en la qual s'expliqui amb detall les accions que s'han de desenvolupar i la seva durada.

d) Pressupost de les actuacions que es pretenen desenvolupar.

e) Pla empresarial per desenvolupar la nova activitat (anàlisi de situació, objectius, anàlisis financera i econòmica...).

f) Declaració responsable sobre el compliment de part dels requisits que estableix l'apartat tercer d'aquesta resolució, d'acord amb el model de l'annex 3 que figura a la web del FOGAIBA.

g) En el cas, que el sol·licitant no sigui el propietari del vaixell, compromís del propietari del vaixell pesquer que no podrá transferir el vaixell fora de la Unió durant al menys 5 anys següents a la data en el que s'hagi fet efectiu el pagamet de l'esmentada ajuda al beneficiari. En el cas de que el vaixell fos transferit en aquest lapsus de temps, l'Estat membre recuperarà els imports indegudamet abonats pel que respecta a l'operació, de manera proporcional al período durant el qual no s'hagi complert el requisit abans esmentat.

h) Si escau, documentació justificativa del compliment de tots o alguns dels criteris de selecció dels beneficiaris que estableix l'apartat setè de la resolució.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

31/01/2020; 31/07/2020; 31/01/2021; 31/07/2021; 31/01/2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Gestió Econòmica

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional