Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Modificació de dades a Inscripcions de transportistes de residus

Sol·licitar la modificació de dades d'entitats ja inscrites en el registre de transportistes. Per a altes noves hi ha un tràmit 100% telemàtic. Aquest procediment no s'ha d'utilitzar per a altes noves.

Codi SIA

2215247

Persones destinatàries

Entitats ja inscrites en el registre de transportistes de residus

Termini per a resoldre i notificar

Segons normativa en vigor.

Les resolucions positives no es notificaran particularment, sinó que es publicaran al llistat Registre oficial de Transportistes autoritzats/autoritzades.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Tràmits

X

Modificació de dades a Inscripcions de transportistes de residus

Requisits

Documentació a tramitar per registre tradicional o Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es).

Atenció, per a noves altes de transportista només es pot emprar el tràmit telemàtic, disponible a la seu electrònica de la CAIB.

Taxes

Taxa 8.94.1.5 S16 ATIB . Taxa per Ampliació o modificació d'inscripcions existents

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10645

- En línia (targeta o entitats col·laboradores) o a oficina bancària

Documentació a presentar

Requerirà un certificat digital de l'empresa que es vol inscriure, i el pagament d'una taxa en línia.

-Copia del model 036 presentat a l' agencia tributaria.

-Autorització en virtut de la legislació sobre transport de mercaderies, si esta obligat.

-Si estan exempts d'autorització segons la legislació sobre transport de mercaderies han de presentar la fitxa tècnica dels vehicles.

- Resguard del pagament de la taxa.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa vigent.

En cas de resolució positiva, no es notifica particularment, sinó que es publica en el llistat del Registre Oficial de transportistes autoritzats juntament amb el seu NIMA.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Residus i sòls contaminats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684

(residus@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar