Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a promoure implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per millorar la gestió empresarial

Convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes i asals de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (obert)

Codi SIA

2085075

Persones destinatàries

Pimes i asals

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El termini de 30 de març de 2020 queda suspès per l'estat d'alarma

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El terminis per presentar les sol·licituds comença deu dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins exhaurir els crèdits disponibles, i en cap cas més enllà del 30 de març de 2020.

Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb els models disponibles en aquesta pàgina.

La documentació de la sol·licitud es lliurarà en format digital.

Documentació a presentar

La documentació a presentar està relacionada al punt 7 de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

Des de 10 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria al BOIB, i en cap cas més enllà del 30 de març de 2020.

El termini comença a comptar a partir de dia 7 de maig de 2019. La data de 30 de març de 2020 s'ha perllongat per mor de l'estat d'alarma del COVID 19 fins a 17 de juny de 2020

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Innovació

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(icarton@dgin.caib.es)