Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per organitzar i produir fires i festivals (música, literatura, pensament, còmic, il·lustració, arts escèniques, arts visuals, audiovisuals), i trobades i jornades professionals culturals a les Illes Balears per a 2019

Donar suport a l'organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional de l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i els audiovisuals que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019

Persones destinatàries

- Poden sol·licitar subvencions en qualitat de beneficiaris les persones físiques o jurídiques privades, amb independència de la seva residència fiscal, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

- També poden sol·licitar subvencions en qualitat de beneficiaris les entitats de l'administració local de les Illes Balears i els organismes públics que en depenen quan, entre els seus objectius i finalitats hi hagi la promoció de la cultura professional, en general, o de determinats aspectes culturals, en particular.

- No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim de quatre mesos, comptadors a partir de la data d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l'òrgan competent per a la instrucció del procediment.

S'entenen desestimades les sol·licituds no resoltes Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini esmentat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden sol·licitar subvencions en qualitat de beneficiaris les persones físiques o jurídiques privades, amb independència de la seva residència fiscal, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

També poden sol·licitar subvencions en qualitat de beneficiaris les entitats de l'administració local de les Illes Balears i els organismes públics que en depenen quan, entre els seus objectius i finalitats hi hagi la promoció de la cultura professional, en general, o de determinats aspectes culturals, en particular.

No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

L'activitat objecte de la subvenció haurà de tenir com una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a través de la programació d'obra d'artistes o creadors de les Illes Balears i la presència en el programa de l'esdeveniment de, com a mínim, dos d'aquests requisits:

— Presència i activitat professional de programadors, distribuïdors, productors, gestors i mediadors culturals, comissaris, crítics, etc. de fora de les Illes Balears convidats per l'organització en un nombre superior a 5.

— Participació de la fira, festival, mercat, etc. en algun programa d'intercanvi amb altres esdeveniments similars que garanteixin la presència de la producció cultural de les Illes Balears a l'exterior.

— Organització, dins el programa de l'esdeveniment, de jornades orientades al públic professional amb l'objectiu de servir de font d'intercanvi de coneixements o de propostes culturals.

Per poder optar a subvenció, cal que els esdeveniments tinguin programats, com a mínim, un 30 % d'artistes i agents culturals de les Illes Balears. En el cas d'esdeveniments de l'àmbit audiovisual, hauran de tenir programada almenys alguna obra de les Illes Balears.

Documentació a presentar

La sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat, degudament emplenat i signat, que ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i del DNI, passaport o NIE del representant; fotocòpia del document constitutiu de l'acreditació de la representació amb la qual actua, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.

— Si el sol·licitant és un organisme públic vinculat a entitats de l'Administració local: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, i estatuts de l'organisme.

— Si el sol·licitant és un ajuntament: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, i certificat de nomenament del batle o batlessa, signat pel secretari de l'Ajuntament.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari.

c) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat:

— de compliment de les obligacions establertes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura;

— que no li han estat concedits ajuts de minimis en un import superior a 200.000 € en els últims tres exercicis fiscals; de no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable; de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud; d'estar al corrent de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i

— de ser el titular del compte bancari.

d) Acreditació, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— Programació completa de l'esdeveniment i programació d'activitats orientades a públic professional

— La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme

— Memòria de les edicions anteriors

— Llista dels professionals acreditats assistents (programadors, distribuïdors, productors, gestors i mediadors culturals, comissaris, crítics, etc.), en què es distingeixi de manera clara els que són de fora de les Illes Balears. En cas de no disposar de la llista de l'edició actual, cal adjuntar la de l'edició immediatament anterior.

— El pla de difusió i promoció exterior

— Acreditació dels requisits exigits al punt 1.1 de la Resolució

f) Pressupost detallat del projecte amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal incloure-hi, desglossats, els capítols següents:

— Despeses de la programació de les Illes Balears.

— Despeses de la programació de fora de les Illes Balears.

— Despeses de producció: honoraris de personal, contractació de serveis i promoció i màrqueting.

— Despeses de l'organització de les jornades professionals.

— El pla de patrocinis i de finançament de l'esdeveniment.

Les despeses que no corresponguin a aquests capítols no s'han d'incloure en el projecte.

Models:

Termini màxim

Fins al 23 d'abril de 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

C/ Protectora, n10. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)