Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives

Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l'exercici de 2019, l'atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial, amb l'objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres, el cost de l'aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d'obertura i estudi de l'operació.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l'aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l'IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Més informació.

Persones destinatàries

3.1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d'inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials. També poden ser beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatius a l'activitat industrial i als serveis complementaris a la indústria detallats en l'annex 2.

3.2. A afectes d'aquesta Convocatòria, es considera PIME una empresa que compleix els requisits següents, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió de 6 d'agost pel qual s'estableixen determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories):

a) Tenir menys de 250 persones treballadores.

b) Tenir una xifra de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros o un balanç anual no superior a 43.000.000 d'euros.

c) No estar participades en un 25% o més del seu capital o dels seus drets de vot per altres empreses o grups d'empreses que no compleixen els requisits anteriors.

En la categoria de PIME, es considera petita empresa la que té menys de 50 persones treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no superi la quantia de 10.000.000 d'euros.

D'altra banda, en el grup de petites empreses, es considera microempresa la que té menys de deu persones treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no superi la quantia de 2.000.000 d'euros.

3.3. Els beneficiaris d'ajuts a l'emprenedoria, i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 7 de desembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2019 d'ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat (BOIB núm. 159 de 20 de desembre del 2018), no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta Convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió. Per tot això, queden excloses les persones físiques o jurídiques establertes en el punt 3.1 anterior d'aquesta convocatòria que, en la data de formalització de l'aval, estan iniciant o ja han iniciat, dins els darrers dos anys naturals anteriors a la Convocatòria, una activitat econòmica al territori de les Illes Balears.

3.4. Els beneficiaris d'aquesta Convocatòria poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts o altres incentius en matèria d'indústria convocades per la Direcció General de Política Industrial per la mateixa inversió de procés de millora productiva o producte, quan així s'estableixi a la convocatòria corresponent.

3.5. Per acollir-se a aquests ajuts, les operacions financeres que els sol·licitants formalitzin amb les entitats de crèdit o altres fonts alternatives de finançament, incloses les finançades amb fons privats, com els fons de titulització, han de disposar necessàriament d'un aval d'ISBA, SGR.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les sol·licituds s'han de presentar a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l'aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l'IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria al BOIB fins al 4 de novembre de 2019.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

Les sol·licituds s'han de presentar a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l'aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l'IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria al BOIB fins al 4 de novembre de 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176339 - Fax: 971784651

(info@idi.caib.es)