Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l'any 2019

Contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior.

Persones destinatàries

A) Suport a la mobilitat dels professionals:

En són beneficiaris les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l'objecte de la subvenció sigui promocionar la cultura de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra. Entre els beneficiaris també s'inclouen les comunitats de béns.

B) Suport a activitats de promoció a l'exterior de la música de les Illes Balears:

En són beneficiaris les persones físiques, jurídiques i les comunitats de béns donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames, la producció d'espectacles musicals, o en general l'entitat organitzadora d'una activitat de promoció, independentment de la seva residència fiscal sempre que organitzin activitats relacionades amb professionals de les Illes Balears.

No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears o de l'IEB mateix.

Aquestes subvencions són incompatibles amb les activitats que l'IEB finança directament.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l'òrgan competent per a la instrucció del procediment.

S'entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

A) Suport a la mobilitat dels professionals:

Persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l'objecte de la subvenció sigui promocionar la cultura de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra. Entre els beneficiaris també s'inclouen les comunitats de béns.

B) Suport a activitats de promoció a l'exterior de la música de les Illes Balears:

Persones físiques, jurídiques i les comunitats de béns donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames, la producció d'espectacles musicals, o en general l'entitat organitzadora d'una activitat de promoció, independentment de la seva residència fiscal sempre que organitzin activitats relacionades amb professionals de les Illes Balears.

No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears o de l'IEB mateix.

Aquestes subvencions són incompatibles amb les activitats que l'IEB finança directament.

Documentació a presentar

La sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat degudament emplenat i signat, el qual ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant de l'entitat i

acreditació de la representació.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, document de constitució de l'entitat i estatuts).

c) La declaració responsable conjunta mitjançant el model normalitzat:

— que el sol·licitant compleix les obligacions establertes a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel

qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de

juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura

— que el sol·licitant no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat

amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o

estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

— que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i

de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica, i

— que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleix amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de

treballadors.

d) Acreditació, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme

— Si escau, les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

— La trajectòria de les persones, entitats o empreses implicades

— El pla de patrocinis i finançament

— El pla de difusió i promoció exterior

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Previsió d'ingressos.

h) Carta d'invitació o contracte en el cas d'actuacions en directe o enregistraments fonogràfics. El contracte o la carta d'invitació ha de fer referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix l'equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l'esdeveniment. En cas que sigui assistència a fira o la part professional d'un festival, comprovant de l'acreditació. No s'acceptaran sol·licituds sense una carta d'invitació formal, contracte signat per les dues parts o comprovant d'acreditació.

Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

Models:

Termini màxim

Des del 14 de març fins al 15 d'octubre de 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

C/ Protectora, n10. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)