Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills i filles (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES NI PERSONAL DOCENT).

Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal funcionari i laboral de l'àmbit del Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats:

La compensació de les despeses per matrícula en centres docents.

La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula.

Codi SIA

1937833

Persones destinatàries

Personal funcionari i personal laboral de l'àmbit dels Serveis Generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques).

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Funció Pública

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuda per estudis del personal funcioanri i laboral de l'àmbit dels Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) i dels seus fills o filles

Requisits

La compensació de les despeses realitzades en concepte de matrícula en centres docents únicament es podrà percebre amb l'acreditació prèvia dels requisits següents:

a) Haver formalitzat la matrícula per al curs corresponent en un centre docent radicat en territori nacional.

b) No percebre cap ajuda d'un altre ens o organisme per a aquesta finalitat, tret que la quantia percebuda sigui inferior a la que s'atorgaria per aquest concepte. En aquest cas, l'ajuda percebuda es complementaria fins a la quantia límit reservada a la cobertura d'aquest tipus de contingència.

c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l'any anterior. La repetició de curs o assignatura no donarà dret a cap nova ajuda.

No es podrà sol·licitar l'abonament de l'ajuda per matrícula si, prèviament, no s'ha realitzat el pagament de la matrícula. Si el pagament de la matrícula s'efectua en dos o més terminis, no s'ha de cursar la sol·licitud d'ajuda fins que no se n'hagi satisfet totalment l'import.

Quan les ajudes se sol·licitin per raó d'estudis cursats per fills del personal al servei de la comunitat autònoma, aquests hauran de ser majors de 18 anys i menors de 25 quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i acreditar que no tenen mitjans de vida propis.

Documentació a presentar

En el cas de no oposar-se a la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques s'ha d'aportar:

- Fotocòpia de la matrícula en la que es detallen les assignatures, els codis, els crèdits i la convocatòria d'aquestes.

- Justificant del pagament de la matrícula.

- Fotocòpia de les factures dels llibres en les quals consti el nom de la persona que cursa els estudis, la data de pagament i el títol del llibre que té relació amb aquests.

- En el cas de personal que pertany a la Mútua General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), acreditació prèvia de no haver percebut cap ajuda per aquesta finalitat, o si s'escau, de la quantitat percebuda.

- En el cas de sol·licitud d'ajuda per al seu fill o filla, i aquest o aquesta hagi treballat, s'ha d'aportar també la documentació acreditativa dels ingressos que percep.

- En el cas de sol·licitud d'ajuda per al seu fill o filla cal presentar una autorització d'aquest per a la consulta de la seva informació personal.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la documentació següent:

- En el cas d'estudis dels fills, si aquests no estan inclosos en la Base de dades del Fons Social com a fills del/ de la sol·licitant, fotocòpia del llibre de família o fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil.

- En el cas de personal que pertany a la Mutua General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), acreditació prèvia de no haver percebut cap ajuda per aquesta finalitat, o si és el cas, de la quantitat percebuda.

- Fotocòpia de la/es matrícula/es en el qual es detallin les assignatures, els codis, els crèdits i la convocatòria d'aquestes, així com el justificant del pagament d'aquesta.

- Fotocòpia de la/es factura/es del/s llibre/s, en la qual ha de constar el nom de la persona perceptora/beneficiària, data d'abonament i títol de l'obra que guarda relació amb els estudis.

- En el cas de sol·licitud d'ajudes per a fill/a, fills/es s'ha de presentar: INFORME VIDA LABORAL del/s fill/s per al/s quals se sol·licita l'ajuda, com a mínim a 31de desembre de l'any d'inici del curs acadèmic pel qual es sol·licita, i en el cas que el fill/a hagi treballat, acreditació documental dels ingressos obtinguts durant el mateix període (exemple: còpia acarada del certificat de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de las Persones Físiques emès per l'empresa o altre documentació acreditativa dels ingressos percebuts). En el cas, que no tengui Vida laboral, Certificat/informe d'inexistència de número de la seguretat social expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- En el cas d'haver sol·licitat una altra ajuda pel mateix concepte s'ha de presentar fotocòpia de la concessió/denegació d'aquesta.

Models:

Termini màxim

Les ajudes per estudis es meritaran en l'exercici pressupostari immediat posterior al de l'inici de cada curs

escolar. El termini de sol·licituds s'inicia dia 1 de gener i finalitza el mes de juny de cada exercici.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784547 - Fax: 971176898

(mnriera@dgfun.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Funció Pública

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar