Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears

Convocatòria d'ajuts per l'any 2020-2021 destinada a donar suport a la indústria balear en el procés de transformació digital "idigital", que tindrà diferents actuacions:

- Consultoria especialitzada: disseny i l'elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L'ajut serà entre el 80% i el 90% del cost de la consultoria que serà de 60 hores.

- Curs de formació on-line sobre els conceptes d'indústria 4.0. que es farà en acabar la consultoria.

AVÍS IMPORTANT:

SUSPES L'AJUT PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT

Codi SIA

1934235

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

També poden ser-ne beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial del Registre Integrat Industrial.

També poden ser-ne beneficiàries les empreses de la secció primera de l'IAE, d'activitats empresarials, amb ampliació a:

Divisió 1: grup 162. Fabricació de gel per a la venda.

Divisió 6: grup 613. Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 616. Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l'engròs interindustrial; grup 618. Comercials exportadors i comerç a l'engròs de zones i dipòsits francs.

Divisió 7: transport i comunicació.

Divisió 8, agrupació 84: serveis prestats a empreses.

Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars, i grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Tràmits

X

sol·licitud de l'ajut

Requisits

IMPORTANT: SUSPES L'AJUT PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT

1.1. La sol·licitud i tota la documentació que s'hi ha d'adjuntar per a l'ajut s'ha d'iniciar a través del tràmit telemàtic creat per l'IDI en el següent enllaç Model sol·licitud

1.2. Una vegada acabat el punt 1.1, el sistema generarà un PDF, que s'ha de signar electrònicament i s'ha de registrar en el Registre Electrònic Comú (REC) , aquí o a través del tràmit telemàtic de presentació "inicia un nou tràmit" (botó blau).

(aquesta passa és molt important, si no es lliura a través del REC s'entendrà com a NO PRESENTADA la sol·licitud de l'ajut).

Documentació a presentar

a) Informe que genera l'eina en línia autodiagnòstic de maduresa digital

b) Descripció de l'empresa i la seva activitat. No és necessari que aquest document estigui signat electrònicament.

c) La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears pugui comprovar d'ofici la identificació de la persona sol·licitant i/o la persona autoritzada per l'empresa, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment.

d) Si són persones jurídiques:

-Còpia del número d'identificació fiscal de la societat.

e) Acreditació de les obligacions tributàries.

f) Acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

g) Una declaració responsable telemàtica en el mateix tràmit.

Termini màxim

El termini de presentació de la sol·licitud s'ha ampliat a un mes més, i s'inicia a partir del diumenge 25 d'octubre (comptador des de l'endemà de la publicació de la modificació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins a l'exhauriment de fons) fins dia 24 de novembre de 2020.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional