Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2019

El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior.

Persones destinatàries

Els directors i directores de centres docent públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2.

Termini per a resoldre i notificar

30 de juny de 2019

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu

Requisits

1) Figurar a la relació de centres de l'annex 2 i estar interessat en continuar exercint el càrrec durant 4 anys més.

2) Reunir les condicions assenyalades en l'article 136.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (en la redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa)

Documentació a presentar

1) Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu (al correu autoritzacions@dgplacen.caib.es)

2) Projecte de direcció actualitzat (al DIE)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini màxim per a comunicar la opció de continuar és fins el 12 de novembre de 2018.

El termini màxim per a trametre el projecte de direcció actualitzat al DIE és fins el 27 de desembre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)

Observacions

El DIE ha de comunicar al Servei de Planificació Educativa el resultat de l'avaluació del projecte de direcció abans del 13 de març 2019.