Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018 per facilitar als joves de menys de 35 anys l'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un municipi de pob

1. Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar als joves de menys de 35 anys l'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un petit municipi de les Illes Balears, mitjançant la concessió d'una subvenció per adquirir-lo.

2. A l'efecte del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i d'aquesta convocatòria, s'entén per petit municipi de les Illes Balears el que tengui una població resident inferior als 5.000 habitants.

3. En el moment de l'aprovació d'aquesta convocatòria, aquests petits municipis de les Illes Balears són els següents:

— Municipis de Mallorca:

Ariany, Banyalbufar, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Puigpunyent, Sant Joan, Santa Eugènia, Selva, Sencelles, ses Salines, Sineu, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

— Municipis de Menorca:

Ferreries, es Mercadal i es Migjorn Gran.

Persones destinatàries

Pot ser beneficiària de les ajudes que regula aquesta Resolució la persona interessada que reuneixi tots i cadascun dels requisits següents:

1. Ha de ser persona física major d'edat que gaudeixi de la nacionalitat espanyola i resideixi a les Illes Balears. En el cas d'estrangers, ha de tenir la residència legal a Espanya.

2. Ha de tenir menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda.

3. Ha d'haver subscrit o ha d'estar en condicions de subscriure un contracte privat o una escriptura pública d'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un municipi de menys de 5.000 habitants de les Illes Balears, inclòs el supòsit que es tracti d'un habitatge edificat o en construcció sobre un sòl amb dret de superfície, la titularitat del qual recau en una tercera persona.

4. Ha de disposar d'uns ingressos anuals iguals o inferiors als llindars següents:

— Tres vegades l'IPREM, en tot cas.

— Quatre vegades l'IPREM, si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat.

— Cinc vegades l'IPREM, quan es tracti de famílies nombroses de categoria especial, o de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus: i) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; o ii) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

5. Ha d'adquirir l'habitatge amb l'obligació d'haver de constituir la residència habitual i permanent del beneficiari, durant un termini mínim de cinc anys, comptadors des de la data certa de l'adquisició mitjançant contracte privat o escriptura pública.

El termini de cinc anys pot ser inferior quan sobrevenguin canvis de domicili per raons laborals, o quan s'alieni l'habitatge per reinvertir el total de l'import obtingut en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent, el qual s'adeqüi a les noves circumstàncies familiars del beneficiari.

6. Ha d'ocupar l'habitatge en el termini màxim de tres mesos, des del seu lliurament per la part que el transmet.

7. Ha d'adquirir l'habitatge per un preu que sigui igual o inferior a 100.000 €, sense incloure les despeses i els tributs inherents a l'adquisició.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud ajudes de l'any 2018 per facilitar als joves de menys de 35 anys l'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un municipi de població inferior als 5.000 habitants de les Illes Balears

Requisits

Pot ser beneficiària de les ajudes que regula aquesta Resolució la persona interessada que reuneixi tots i cadascun dels requisits següents:

1. Ha de ser persona física major d'edat que gaudeixi de la nacionalitat espanyola i resideixi a les Illes Balears. En el cas d'estrangers, ha de tenir la residència legal a Espanya.

2. Ha de tenir menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda.

3. Ha d'haver subscrit o ha d'estar en condicions de subscriure un contracte privat o una escriptura pública d'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un municipi de menys de 5.000 habitants de les Illes Balears, inclòs el supòsit que es tracti d'un habitatge edificat o en construcció sobre un sòl amb dret de superfície, la titularitat del qual recau en una tercera persona.

4. Ha de disposar d'uns ingressos anuals iguals o inferiors als llindars següents:

— Tres vegades l'IPREM, en tot cas.

— Quatre vegades l'IPREM, si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat.

— Cinc vegades l'IPREM, quan es tracti de famílies nombroses de categoria especial, o de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus: i) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; o ii) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

5. Ha d'adquirir l'habitatge amb l'obligació d'haver de constituir la residència habitual i permanent del beneficiari, durant un termini mínim de cinc anys, comptadors des de la data certa de l'adquisició mitjançant contracte privat o escriptura pública.

El termini de cinc anys pot ser inferior quan sobrevenguin canvis de domicili per raons laborals, o quan s'alieni l'habitatge per reinvertir el total de l'import obtingut en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent, el qual s'adeqüi a les noves circumstàncies familiars del beneficiari.

6. Ha d'ocupar l'habitatge en el termini màxim de tres mesos, des del seu lliurament per la part que el transmet.

7. Ha d'adquirir l'habitatge per un preu que sigui igual o inferior a 100.000 €, sense incloure les despeses i els tributs inherents a l'adquisició.

Documentació a presentar

1. Juntament amb la sol·licitud d'ajuda que regula aquesta Resolució, la persona interessada ha de presentar la documentació necessària següent:

a) El document d'identitat de la persona física adquirent o titular que consta en el contracte privat o l'escriptura pública d'adquisició de l'habitatge (DNI, NIE o document equivalent).

b) L'autorització expressa, en tot cas, de la persona física sol·licitant perquè, segons el model que figura en l'annex 2, l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal del sol·licitant, el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social del sol·licitant, i qualsevol altra informació tributària, econòmica o cadastral que figuri en l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes Balears, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Direcció General del Cadastre.

La comprovació que la persona sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social es fa abans de dictar la resolució de concessió i, en el cas que hagi vençut el termini de validesa dels certificats expedits, també abans de dictar la resolució per la qual s'ordena el pagament de l'ajuda.

c) La informació registral simple obtinguda de qualssevol Registre de la Propietat que acrediti el fet que, quant a l'adquirent que figura en el contracte privat o escriptura pública d'adquisició, no apareixen titularitats registrals vigents al seu favor en tot el territori nacional, com a propietari, usufructuari o titular registral de qualsevol dret real que permeti l'ús i gaudi d'algun habitatge ubicat en territori espanyol. En cas de ser-ho, cal acreditar-ne la no disponibilitat de l'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix l'article 5 d d'aquesta Resolució.

d) La declaració responsable de l'adquirent de l'habitatge que, segons el model que figura a l'annex 3, ha d'expressar:

— Que no incorre en cap de les circumstàncies de prohibició per ser-ne beneficiari que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

— Que ha de justificar l'aplicació dels fons percebuts, en el termini establert i en la forma que pertoqui.

— Que ha de justificar el compliment dels requisits i de les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

— Que ha de destinar l'import íntegre de la subvenció al pagament del preu de l'habitatge adquirit i que aquest ha de ser l'habitatge habitual i permanent del beneficiari.

— Que ha de comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s'exigeixen per concedir la subvenció.

— Que s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents.

— Que ha d'aportar tota la informació i documentació que li requereixi la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

— Que no ha estat subjecte de revocació, per causes imputables als sol·licitants, de cap de les ajudes que preveu aquest Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 o els anteriors plans estatals o autonòmics d'habitatge.

e) El contracte privat o l'escriptura pública d'adquisició de l'habitatge, si l'adquirent ja disposa d'algun d'aquests títols.

En cas contrari, el contracte privat o l'escriptura pública s'ha d'aportar immediatament després de la signatura i, com a màxim, en el termini que s'expressa en els articles 23 i 25 d'aquesta Resolució.

f) El certificat d'empadronament, a l'efecte de determinar que l'habitatge adquirit és el domicili habitual i permanent de l'adquirent, des de la data de l'escriptura pública d'adquisició de l'habitatge per al qual es concedeix l'ajuda.

En cas contrari, quan encara no s'hagi adquirit l'habitatge, el sol·licitant ha de presentar el certificat d'empadronament immediatament després de la signatura del contracte privat o de l'escriptura pública i, com a màxim, en el termini que s'expressa en l'article 23 d'aquesta Resolució.

g) El justificant del pagament del preu de l'adquisició de l'habitatge, si aquest ja s'ha adquirit al moment de presentar la sol·licitud.

Aquest pagament s'ha haver realitzat, per transferència o xec bancaris, a través d'una entitat financera o de crèdit, d'acord amb Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

En cas contrari, quan encara no hagi d'adquirir l'habitatge, el sol·licitant ha de presentar el justificant de pagament del preu en el termini que s'expressa en l'article 25 d'aquesta Resolució.

h) La declaració responsable de veracitat de dades bancàries, segons el model que figura en l'annex 4. Aquest document s'ha de signar per ambdues cares.

i) El títol de família nombrosa expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), si escau.

En el cas que aquest títol no s'hagi sol·licitat o estigui pendent d'atorgament, s'ha d'aportar el llibre de família, juntament amb la còpia amb registre d'entrada de la sol·licitud per a la concessió d'aquest títol, el qual s'ha de presentar immediatament que s'obtingui.

j) La declaració administrativa sobre el tipus i el grau de discapacitat reconegut per l'òrgan competent, en el cas de persones amb discapacitat.

k) En el cas de pertànyer a algun dels sectors preferents, s'ha d'aportar la documentació judicial, notarial o administrativa que ho justifiqui, segons els diferents tipus de documentació que s'expressen a l'article 8.3 d'aquesta Resolució.

2. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge per obtenir informació d'altres administracions respecte a les dades d'identitat o de caràcter personal, tributàries, econòmiques, cadastrals i de qualsevol altre tipus que puguin ser necessàries per a la resolució del procediment.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962