Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars

1. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament d'obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, tant en els edificis de tipologia residencial col·lectiva, com en els habitatges unifamiliars.

2. S'entén per edifici de tipologia residencial col·lectiva el que comprèn més d'un habitatge, sens perjudici que pugui incloure, de manera simultània, altres usos distints del residencial. Amb caràcter assimilat s'entén inclòs en aquesta tipologia l'edifici destinat a ser ocupat o habitat per un grup de persones que, sense constituir un nucli familiar, comparteix serveis i se sotmet a un règim comú.

Persones destinatàries

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges unifamiliars que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat que siguin residents a les Illes Balears i tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

c) Les administracions públiques i els organismes o altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries d'edificis d'habitatges, així com les cooperatives, que acreditin la seva condició mitjançant contracte vigent amb la propietat de l'edifici per un termini suficient, el qual els atorgui la facultat expressa per dur a terme les actuacions subvencionables d'acord amb aquesta Resolució.

5. Les empreses de serveis energètics que, per poder ser beneficiàries, han d'actuar en funció del contracte signat amb la propietat, per dur a terme les inversions en les actuacions establertes en aquesta Resolució, i han d'acreditar la seva intervenció com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar aquesta resolució és de tres mesos, comptadors des de la data d'entrada de la documentació que justifica la realització de les obres, el compliment de la finalitat de la subvenció i l'aplicació dels fons percebuts.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud de l'ajuda per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars

Requisits

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges unifamiliars que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat que siguin residents a les Illes Balears i tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

c) Les administracions públiques i els organismes o altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries d'edificis d'habitatges, així com les cooperatives, que acreditin la seva condició mitjançant contracte vigent amb la propietat de l'edifici per un termini suficient, el qual els atorgui la facultat expressa per dur a terme les actuacions subvencionables d'acord amb aquesta Resolució.

5. Les empreses de serveis energètics que, per poder ser beneficiàries, han d'actuar en funció del contracte signat amb la propietat, per dur a terme les inversions en les actuacions establertes en aquesta Resolució, i han d'acreditar la seva intervenció com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Documentació a presentar

La sol·licitud d'ajuda s'ha de fer telemàticament a través de la pàgina web de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, i s'hi ha d'adjuntar tota la documentació necessària que s'indica:

1. La documentació que justifiqui la identitat de la persona física o la personalitat de la persona jurídica (DNI, NIE o NIF).

2. En el cas que faci la sol·licitud un representant, una fotocòpia compulsada de l'escriptura pública d'atorgament de poders, l'acta de la comunitat de propietaris on consti la representació, o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. En tot cas, en la sol·licitud d'ajuda presentada telemàticament la persona física sol·licitant ha de concedir l'autorització expressa perquè l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal i el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social pel sol·licitant.

4. Amb les sol·licituds d'ajuda relatives als habitatges unifamiliar aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, a més dels documents generals s'han d'aportar els específics següents:

a) El certificat d'empadronament per acreditar que l'habitatge constitueix el domicili habitual i permanent del propietari o arrendatari, en el moment de sol·licitar les ajudes.

b) L'informe tècnic que acrediti la necessitat de l'actuació amb data anterior a la sol·licitud de l'ajuda.

c) La declaració responsable sobre les actuacions a realitzar, segons el model que figura a l'annex 4, formulada pel propietari únic de l'habitatge o pels copropietaris conjuntament, en la qual ha de constar la informació següent:

— El nomenament de la persona representant del sol·licitant, si escau.

— La decisió de realitzar les obres i de sol·licitar la subvenció, amb indicació de l'import de les obres i de l'empresa que es contracta.

d) La relació dels propietaris o llogaters de l'habitatge, segons el model que figura a l'annex 5.

5. Amb les sol·licituds d'ajuda relatives als edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, a més dels documents generals s'han d'aportar els específics següents:

a) Els certificats d'empadronament per acreditar que almenys el 50 % dels habitatges de l'edifici constitueixen el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris, en el moment de sol·licitar les ajudes.

b) L'informe tècnic que acrediti la necessitat de l'actuació amb data anterior a la sol·licitud de l'ajuda.

c) L'acord sobre les actuacions a realitzar que s'ha d'adoptar, segons el model que figura a l'annex 4, per la comunitat o comunitats de propietaris, agrupades degudament o, si escau, pels propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal i, en els casos d'edificis de propietari únic o copropietaris conjuntament, han de presentar la declaració responsable sobre aquestes actuacions, segons aquest mateix model. En aquest acord o declaració responsable ha de constar la informació següent:

— El nomenament de la persona representant del sol·licitant, si escau.

— La decisió de realitzar les obres i de sol·licitar la subvenció, amb indicació de l'import de les obres i de l'empresa que es contracta.

— La quota de participació de cada habitatge o local amb relació al valor total de l'immoble.

d) L'acord o, si escau, la declaració responsable sobre les actuacions a realitzar que han d'adoptar o formular, segons el model que figura a l'annex 4, les persones jurídiques de naturalesa privada, les administracions públiques i els organismes o altres entitats de dret públic, i les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis d'habitatges, les cooperatives i les empreses de serveis energètics, amb la facultat expressa per dur a terme les obres subvencionables. En aquest acord o declaració responsable ha de constar la informació següent:

— El nomenament de la persona representant del sol·licitant, si escau.

— La decisió de realitzar les obres i de sol·licitar la subvenció, amb indicació de l'import de les obres i de l'empresa que es contracta.

— La quota de participació de cada habitatge o local amb relació al valor total de l'immoble.

e) La relació dels propietaris o llogaters dels habitatges i locals, segons el model que figura a l'annex 5.

6. El projecte de les actuacions que s'hi han de fer. Per al cas de les actuacions que no exigeixin projecte, és necessari justificar, en una memòria subscrita per personal tècnic competent, l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de l'edificació i altra normativa d'aplicació.

7. El pressupost de les obres emès per l'empresa constructora s'ha de presentar desglossat degudament per a cada tipus d'obra dels prevists als articles 8 i 9 d'aquesta Resolució, amb descripció de partides, amidaments i preus unitaris.

8. Les fotografies de l'estat anterior de l'edifici d'habitatges o de l'habitatge.

9. La documentació administrativa acreditativa que l'edifici d'habitatges o l'habitatge unifamiliar objecte de l'actuació està declarat bé d'interès cultural o catalogat, o disposa de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

10. La documentació acreditativa d'haver sol·licitat tres ofertes, d'acord amb el que estableix l'article 12.4 d'aquesta Resolució, juntament amb una memòria que justifiqui la contractació de l'empresa seleccionada, en el cas d'obres d'import igual o superior a 40.000 €.

11. Si escau, els certificats de convivència de la persona física sol·licitant i dels membres que integren la unitat de convivència en l'habitatge que ha de ser objecte de les obres, amb la finalitat de determinar que els ingressos dels residents són inferiors a tres vegades l'IPREM, per aconseguir que la quantia màxim de l'ajuda pugui arribar però no superar el 75 % de la inversió, segons l'article 15.4 d'aquesta Resolució.

En tot cas, amb la sol·licitud d'ajuda s'ha d'aportar l'autorització expressa de la persona física sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència perquè, segons el model que figura en l'annex 2, l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència, el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social pel sol·licitant, els ingressos del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència, i qualsevol altra informació tributaria, econòmica o cadastral que figuri en l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes Balears, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Direcció General del Cadastre.

12. Si escau, la declaració administrativa sobre el tipus i el grau de discapacitat reconegut en cas de persones amb discapacitat, per aconseguir l'ajuda màxima que no pot superar els 18.000 € per habitatge, si hi resideix una persona amb discapacitat; ni els 24.000 € per habitatge, si hi resideix una persona que acredita una discapacitat d'algun dels següents tipus: i) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; o, ii) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962