Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural

Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament.

S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador.

Persones destinatàries

2. Actuacions subvencionables

2.1. Poden ser objecte de finançament, a més de les recollides en els articles 36 i 43 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, les actuacions següents:

a) L'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en els habitatges unifamiliars i en els edificis, fins i tot en l'interior dels habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d'adequar-los als estàndards prevists per la normativa vigent.

b) L'execució de les obres de millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà següents:

1. Les obres d'urbanització i reurbanització material dels espais públics com consolidació; pavimentació; jardineria; infraestructures; instal·lacions; serveis de proveïment d'aigua; sanejament; subministrament energètic; enllumenat; recollida, separació i gestió de residus; telecomunicacions i utilització del subsol.

2. Les obres de millora de l'accessibilitat dels espais públics.

3. Les obres destinades a millorar l'eficiència ambiental en matèria d'aigua, energia, ús de materials, gestió de residus i protecció de la biodiversitat:

— En l'àmbit de l'aigua, les de reducció de l'ús d'aigua potable i de reg, les de gestió sostenible de les escorrenties urbanes, les aigües pluvials i residuals, i les de gestió de depuració i el retorn adequat al medi.

— En l'àmbit de l'energia, les de millora de l'eficiència energètica en edificació i en serveis urbans; les d'implantació d'energies renovables i sistemes de climatització centralitzada o de districte, considerats eficients segons la Directiva 2012/27/UE; les de foment de la mobilitat sostenible i, en general, totes aquelles altres destinades a reduir la demanda energètica, reduir les emissions de gasos contaminants i augmentar l'ús d'energies renovables.

— En l'àmbit de la millora en l'ús de materials i la gestió de residus, les relacionades amb la millora del reciclatge dels materials, especialment aquelles dirigides a complir amb els plans nacionals o autonòmics de recollida de residus, les relatives a l'ús de materials reciclats o renovables en edificació o urbanització, i les relatives a l'ús de materials locals lligats a estratègies de promoció d'una gestió sostenible del territori.

— En l'àmbit de la protecció i millora de la biodiversitat, les propostes de connectivitat d'espais verds, de promoció de cobertes verdes o d'implantació d'espècies adequades al medi.

c) Les obres de demolició d'edificis, d'habitatges i d'infrahabitatges i d'edificació d'edificis d'habitatges i d'habitatges de nova construcció. Els nous edificis i habitatges han de tenir una qualificació energètica mínima B i han de complir, en tot cas, amb les exigències del Codi tècnic de l'edificació.

2.2 També són subvencionables:

a) Els costs dels programes de reallotjament temporal dels ocupants d'immobles que hagin de ser desallotjats del seu habitatge habitual o ocupin un infrahabitatge o barraca, a conseqüència de l'actuació corresponent. S'inclouen també les actuacions d'acompanyament social integral i individualitzat de les unitats de convivència per afavorir la inclusió adequada de cada un dels seus components en el seu nou entorn.

b) Les despeses de redacció de projectes i direcció d'obres, dels equips i oficines de planejament, d'informació (finestreta única), de gestió i d'acompanyament social d'actuacions subvencionables.

2.3. El cost de totes les actuacions subvencionables anteriors constitueix la inversió de l'actuació. S'inclouen també els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, les direccions tècniques o facultatives, els informes tècnics i els certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que totes elles estiguin justificades degudament. No es poden incloure imposts, taxes o tributs.

El pressupost de les obres de la inversió no pot superar els costs mitjans de mercat corresponents a aquestes actuacions. El cost dels certificats, informes i projectes tècnics tampoc no pot superar els preus mitjans de mercat.

Termini per a resoldre i notificar

De dia 2 a dia 15 de setembre de 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud del procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural

Requisits

L'àmbit i l'actuació han de complir els requisits següents:

a) L'àmbit d'actuació ha d'estar delimitat territorialment per acord de l'Administració competent i pot ser continu o discontinu.

b) Almenys un 70 % de l'edificabilitat sobre rasant, es poden excloure les plantes baixes o plantes inferiors destinades a altres usos compatibles, existent dins l'àrea de regeneració i renovació urbana i rural o de la resultant segons el planejament vigent, ha de tenir com a destinació l'ús residencial d'habitatge. Aquest requisit no és exigible en els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme.

Documentació a presentar

S'ha d'adjuntar a les sol·licituds la documentació següent:

a) La delimitació i una fitxa resum de l'actuació, que ha de contenir la delimitació cartogràfica de l'àrea de regeneració i renovació urbana o rural marcada sobre un plànol parcel·lari a escala 1:1000, tant en paper com, si és possible, en un fitxer Shape georeferenciat; el resum dels paràmetres principals de l'actuació i una relació que permeti identificar inequívocament tots els immobles inclosos.

b) Una memòria - programa en què han de constar, almenys, els documents següents:

1. Un diagnòstic sobre la situació demogràfica, social, econòmica i ambiental de l'àrea.

2. Un programa d'actuacions que inclogui la descripció de les actuacions subvencionables, la idoneïtat tècnica i les formes de l'execució i la gestió, així com la programació temporal. S'hi han d'incloure també les mesures complementàries proposades en l'àmbit social, econòmic i ambiental; i s'han d'especificar de forma detallada les institucions públiques i privades implicades i els compromisos establerts per a la posada en marxa, el desenvolupament i el seguiment.

3. Una memòria de viabilitat tècnica, que acrediti la compatibilitat amb l'ordenació urbanística; i una altra de viabilitat econòmica, que ha d'analitzar la rendibilitat i l'equilibri entre els beneficis i les càrregues derivades de l'actuació per als propietaris. A la memòria ha de constar el pressupost total de l'operació, amb el desglossament de les actuacions segons els tipus d'ajuda establerts a l'article 52 del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

4. El pla de reallotjament temporal i el retorn legalment necessari, si n'és el cas, amb indicació dels terminis i costs dels reallotjaments i de les mesures socials complementàries previstes per a la població afectada.

5. En els casos en què el sistema de gestió sigui per expropiació se n'han d'identificar els propietaris i ocupants legals.

Models:

Termini màxim

15 de setembre de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962