Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (2019)

Convocar, per a l'any 2019, la realització d'estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa.

Persones destinatàries

Professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteix cicles formatius de formació professional als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i cicles formatius concertats als centres privats concertats.

Termini per a resoldre i notificar

Vista la proposta de la Comissió de Selecció, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat resoldrà la convocatòria en un termini màxim d'un mes a partir del dia de la publicació de la relació provisional de les persones i dels projectes seleccionats per accedir a les estades formatives en empreses.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud per a realitzar estades formatives en empreses per al professorat d'FP

Requisits

Professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteix cicles formatius de formació professional als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i cicles formatius concertats als centres privats concertats.

Documentació a presentar

La documentació necessària per optar a les estades formatives en empreses ha de constar de la documentació següent:

a. Sol·licitud de participació (annex 2).

b. Projecte formatiu personal, d'acord amb l'annex 3, que ha de recollir, com a mínim, els apartats següents:

1. Justificació del projecte en relació amb l'actualització professional.

2. Característiques de l'empresa o entitat.

3. Objectius de l'estada.

4. Continguts i processos de treball que es tractaran.

5. Programació d'activitats.

6. Planificació de l'estada.

c. Certificat de la secretaria del centre educatiu on està destinada la persona sol·licitant, d'acord amb l'annex 4.

d. Còpia compulsada de l'horari individual de la persona sol·licitant, que figura al document orgànic de centre (DOC).

e. Certificat d'admissió de l'empresa o entitat (annex 5).

f. Document de formalització de l'estada formativa (annex 6).

g. Altres documents:

1. Sol·licitud de renúncia a participar a la convocatòria d'estades en empreses, si n'és el cas (annex 7).

2. Certificat de l'empresa de la realització de l'estada formativa (annex 8).

Models:

Termini màxim

a. Per a les estades que tenguin lloc entre el 7 de gener i el 30 d'abril de 2019 les sol·licituds i la documentació s'han de presentar fins al 9 de novembre de 2018.

b. Per a les estades que tenguin lloc entre l'1 de maig i el 31 de juliol de 2019, les sol·licituds i la documentació s'han de presentar fins al 15 de març de 2019.

c. Per a les estades que tenguin lloc entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2019, les sol·licituds i la documentació s'han de presentar fins al 14 de juny de 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Normalització Lingüística i Formació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776 - Fax: 971176948

(snlf@dgfpfp.caib.es)