Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajudes de l'any 2018 per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

El finançament de l'execució d'obres per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Persones destinatàries

Habitatges unifamiliars, edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva i els habitatges individuals ubicats en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud d'ajudes de l'any 2018 per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Requisits

Poden ser beneficiaris els propietaris únics o els copropietaris d'habitatges o d'edificis d'habitatges, les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris i les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries d'edificis d'habitatges, així com les cooperatives.

Documentació a presentar

S'ha d'adjuntar la documentació detallada a l'annex I de la Resolució de convocatòria

Models:

Termini màxim

dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució de convocatòria al BOIB

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament d'Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300

(thueso@sgh.caib.es)