Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric

L'objecte d'aquesta resolució és aprovar i regular la convocatòria pública de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRIO)

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d'aliments, amb residència fiscal a Espanya. En el cas d'establiments explotats per un contracte de franquícia, ha de ser el franquiciat qui les sol·liciti. Per distribució comercial d'aliments es consideren tots aquells establiments dedicats a l'emmagatzematge, exposició o distribució de productes, per a la venda a usuaris finals, en venda al detall i serveis alimentaris.

Termini per a resoldre i notificar

És competència del ministeri

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Actuacions Subvencionables: Són subvencionables en aquesta convocatòria les inversions en instal·lacions realitzades a les Illes Balears que compleixin els requisits següents:

a) Les instal·lacions frigorífiques no han de contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un PEA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada.

b) El 100 % de la superfície de mobles de congelats i el 70 % dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6ºC instal·lats en l'establiment de refrigeració comercial hauran d'estar tancats, ja sigui mitjançant la instal·lació de portes o tapes.

c) La nova instal·lació ha de tenir més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada.

d) Les actuacions objecte de la sol·licitud no es poden haver finalitzat abans de la data de notificació de la concessió de la subvenció i s'han de pagar i justificar en el termini de sis mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de la concessió.

Documentació a presentar

a) La sol·licitud de tramitació d'acord amb el model indicat a l'annex del Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, publicat en el BOE número 218, de 8 de setembre de 2018.

b) La fotocòpia del DNI, per als ciutadans espanyols, o del document equivalent que acrediti la identitat dels estrangers i en el qual ha de figurar el NIE de la persona física titular de l'establiment, o de la targeta d'identificació fiscal on consti el NIF de la persona jurídica, així com, en tots dos casos, del seu representant; llevat del consentiment exprés de l'interessat perquè les seves dades d'identitat personal puguin consultar-se mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat establert en l'Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al sistema de verificació de dades d'identitat, conforme al que es disposa en el Reial decret 522/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.

c) Si es tracta de professionals autònoms, a més s'haurà d'aportar el certificat d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

d) En el cas d'instal·lacions existents, s'ha d'aportar el certificat de la posada en servei de la instal·lació frigorífica d'acord amb l'article 21 del Reial decret 138/2001, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, i el contracte amb l'empresa habilitada que va fer el manteniment de la instal·lació frigorífica o, en cas de ser empresa automantenidora, justificar aquesta condició mitjançant la documentació que ho acrediti.

e) El projecte d'obra.

f) L'autorització per comprovar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o en cas d'oposar-s'hi, el certificat d'estar-ho, o bé la declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, quan la quantia de l'ajuda no superi els 3.000 euros per persona beneficiària, conforme amb el previst a l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

g) La declaració responsable que no concorre cap de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003 i, en particular, de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes prevists en l'article 25 del Reglament de la Llei general de subvencions.

h) La declaració de totes les ajudes subjectes a reglaments de minimis rebudes en els dos exercicis fiscals anteriors i l'any en curs.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 10 d'octubre de 2018 i finalitza el 16 de novembre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)