Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Premis en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018

Premiar els millors treballs periodístics i el millor projecte o activitat associatiu que tenguin la finalitat de despertar consciències crítiques i sensibilitzar la societat des d'una perspectiva de gènere per superar la discriminació per raó de sexe.

a) Premis "Millor treball periodístic". Es distribueixen en tres modalitats:

Modalitat A. Modalitat text.

Modalitat B. Modalitat audiovisual.

Modalitat C. Modalitat gràfica.

Els treballs presentats poden ser de qualsevol gènere periodístic (notícia, reportatge, crònica, entrevista, vinyeta, còmic, etc.) i d'autoria individual o col·lectiva. En aquest darrer cas la candidatura s'ha de presentar conjuntament o amb l'autorització de cada persona coautora.

b) Premi «Avancem cap a la igualtat»

Els projectes presentats han de ser de promoció de la igualtat entre dones i homes i/o de lluita contra les violències masclistes i s'han d'haver realitzat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

A) Premis «Millor treball periodístic»:

— Les persones físiques que resideixen a les Illes Balears, majors d'edat i que exerceixin habitualment el periodisme. S'admet la inscripció d'un grup de persones físiques que reuneixin els requisits esmentats si es fa constar la designació de qui els representi.

B) Premi «Avancem cap a la igualtat»:

— Les persones físiques que resideixen a les Illes Balears.

— Les associacions i federacions d'associacions sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

— Les fundacions privades sense ànim de lucre l'àmbit d'actuació de les quals sigui, totalment o parcialment, les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de la Dona

Tràmits

X

Sol·licitud de premi

Requisits

- Ser una de les persones o entitats que s'especifiquen a l'apartat "Destinataris".

Documentació a presentar

Documentació genèrica a presentar (annex 3):

a) L'original o una còpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.

b) L'original o una còpia compulsada del NIF de la persona física interessada.

c) L'original o una còpia compulsada del DNI de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal de l'entitat sol·licitant.

d) L'original o una còpia compulsada del document de constitució de l'entitat i dels seus estatuts socials degudament registrats en el registre corresponent, o bé un certificat d'inscripció registral d'aquests documents. En el cas d'entitats d'àmbit estatal, còpia compulsada del certificat acreditatiu de la inscripció en un registre d'àmbit estatal i de la inscripció de la delegació a les Illes Balears.

e) L'original o una còpia compulsada de l'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud.

f) Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens públic o privat, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (annex 4).

g) Una declaració responsable de no estar afectada per cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions (annex 5).

h) Una declaració responsable de l'entitat sol·licitant en què manifesti que compleix les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i les obligacions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria (annex 6).

i) Un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en el cas de denegar l'autorització prevista en l'apartat 5 d'aquest punt (annex 7).

j) Una declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada o condemnada per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia (annex 8).

k) Una declaració responsable o l'acreditació amb un document bancari que el o la sol·licitant és titular del compte bancari facilitat, en què en constin el nom, el número d'identificació fiscal i el compte bancari complet (annex 9).

Documentació específica a presentar:

PREMIS «MILLOR TREBALL PERIODÍSTIC»

Modalitat text i modalitat gràfica:

— S'ha de presentar en paper original o fotocòpia compulsada de la pàgina completa del mitjà escrit en el qual s'hagi publicat el treball.

— En cas que sigui una publicació digital, cal presentar una còpia impresa en la qual sigui visible el lloc d'Internet o l'adreça URL en la qual s'hagi difós.

En ambdós casos ha de constar la data de publicació i l'autoria.

Modalitat audiovisual:

— Vídeos: còpia en format .avi o .mp4, preferentment de 480p o 720p o 720x480.

— Àudios: còpia en format .mp3, preferentment de 32 Kbps.

En ambdós casos, en suport CD o DVD no reenregistrable. Si el volum dels arxius és gros, s'admeten versions .zip o diversos CD o DVD ordenats.

PREMI «AVANCEM CAP A LA IGUALTAT»

S'ha de presentar un dossier del treball/activitat/projecte que ha duit a terme la persona física o l'entitat, amb la documentació adequada acreditativa del treball: objectius generals i específics, població destinatària, àmbit d'implementació, metodologia, resultats obtinguts, impacte a la població general, dossier de premsa, etc.

S'ha de presentar en paper i, si escau, en suport digital.

Models:

Termini màxim

20 dies hàbils

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Tel.: 971178972 - Fax: 971178986

(ibdona@ibdona.caib.es)

X

Concessió dels premis

Requisits

Haver obtingut la màxima puntuació dels jurats

Documentació a presentar

Declaració d'acceptació del premi

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No hi ha termini

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de la Dona

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Tel.: 971178972 - Fax: 971178986

(ibdona@ibdona.caib.es)