Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública per presentar candidatures al Premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per al 2019

El Premi Ramon Llull del Govern és una distinció que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en l'àmbit cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d'investigació, de l'ensenyament i lingüístic.

Persones destinatàries

Poden presentar candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.

Termini per a resoldre i notificar

No és aplicable

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Òrgan competent per resoldre és el Consell de Govern per Acord.

L'Òrgan instructor és un jurat constituït a l'efecte (Conselleria de Presidència).

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Tràmits

X

Convocatòria pública per presentar candidatures al premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per al 2019

Requisits

Poden presentar candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.

El Premi Ramon Llull del Govern és una distinció que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en l'àmbit cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d'investigació, de l'ensenyament i lingüístic.

Documentació a presentar

Model de presentació de candidatures.

Biografia/currículum de la persona o entitat proposada.

Fotografia de la persona o de l'element representatiu de l'entitat o el logotip corresponent.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini màxim per presentar candidatures és el 17 de desembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Presidència

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971176565

(serveirelins@dgri.caib.es)

Observacions

L'Òrgan competent per a la tramitació és el jurat constituït a l'efecte.