Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019

La Medalla d'Or és una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s'hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l'àmbit de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Poden presentar candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.

Termini per a resoldre i notificar

No aplicable

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'òrgan competent per resoldre és el Consell de Govern per acord.

L'òrgan instructor és un jurat constituït a l'efecte (Conselleria de Presidència).

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Tràmits

X

Convocatòria pública per presentar candidatures a la medalla d'or de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2019

Requisits

Poden presentar candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.

La Medalla d'or és una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s'hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labora de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l'àmbit de les Illes Balears.

Documentació a presentar

Model de presentació de candidatures

Biografia/currículum de la persona o entitat proposada

Fotografia de la persona o de l'element representatiu de l'entitat o el logotip corresponent

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini màxim per presentar candidatures és el 17 de desembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Presidència

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971176565

(serveirelins@dgri.caib.es)

Observacions

Òrgan competent és Conselleria de Presidència - Jurat constituït a l'efecte