Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per al foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (2018)

Subvencionar els projectes i programes dirigits a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Concretament:

a) Programes i actuacions encaminats a erradicar la violència contra les dones.

b) Projectes que fomentin accions d'accés i de participació de les dones en tots els àmbits.

c) Projectes que afavoreixin una participació equilibrada de les dones i els homes en la presa de decisions.

d) Projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

e) Projectes que promoguin accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social.

f) Projectes que afavoreixin accions d'informació, atenció i prevenció adreçats a millorar la salut de les dones.

g) Projectes de coeducació.

h) Projectes que siguin campanyes de prevenció, de sensibilització i de promoció.

Persones destinatàries

— Associacions i federacions d'associacions sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

— Fundacions privades sense ànim de lucre l'àmbit d'actuació de les quals sigui, totalment o parcialment, les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

— Associacions i federacions d'associacions juvenils i els clubs esportius, sense ànim de lucre, que siguin de composició femenina o tenguin una secció o àrea de la dona i promoguin actuacions incloses en els programes subvencionables, així com les entitats religioses que duguin a terme programes d'inserció, lluita contra l'exclusió de dones i contra les violències masclistes; totes radicades a les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de la Dona

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció

Requisits

- Ser una de les entitats que s'especifiquen a l'apartat "Destinataris".

Documentació a presentar

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud de subvenció

1. L'original o una còpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.

2. L'original o una còpia compulsada del DNI de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal de l'entitat sol·licitant.

3. L'original o una còpia compulsada del document de constitució de l'entitat i dels seus estatuts socials degudament registrats en el registre corresponent, o bé un certificat d'inscripció registral d'aquests documents.

4. L'original o una còpia compulsada de l'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud. 5. Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens públic o privat, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (annex 3).

6. Una declaració responsable que l'entitat no està afectada per cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (annex 4). 7. Una declaració responsable de l'entitat sol·licitant en què manifesti que compleix les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i les obligacions establertes en el punt 21 d'aquesta convocatòria (annex 5).

8. Un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en el cas que es denegui l'autorització prevista en el punt 9.5 d'aquesta convocatòria (annex 6).

9. Una memòria explicativa del projecte i del pressupost previst per executar-lo, i també un altre document mitjançant el qual s'especifiqui de manera detallada i temporitzada l'activitat objecte de la subvenció (annex 7).

10. Una declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada o condemnada per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques per al període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia (annex 8).

11. Una declaració responsable o l'acreditació amb un document bancari que l'entitat beneficiària és titular del compte bancari facilitat, en què constin el nom de l'entitat beneficiària, el número d'identificació fiscal i el compte bancari complet (annex 9).

12. Documentació complementària que es consideri necessària per millorar la informació sobre la viabilitat tècnica i econòmica del projecte presentat, si escau.

Models:

Termini màxim

20 dies hàbils

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

Tel.: 971178972 - Fax: 971178986

(ibdona@ibdona.caib.es)