Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Segona pròrroga subvencions agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) 2016

2a pròrroga subvencions referent a la convocatòria aprovada per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 10 d'octubre 2016 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència la convocatòria per a l'any 2016 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local

Persones destinatàries

1. Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria els ens locals (ajuntaments, mancomunitats o consells insulars) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

2. No es poden beneficiar dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003), l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost) i les que es determinen a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Termini per a resoldre i notificar

En el termini màxim de tres mesos comptadors des de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la, la qual ha d'estar degudament motivada

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud 2a prorroga AODL 2016

Requisits

La subvenció es concedeix per un període d'un any, que es pot prorrogar per períodes anuals amb la presentació prèvia del projecte o d'accions per desenvolupar en el període nou, d'acord amb el que estableixen els articles 10.2 i 14 de l'Ordre ministerial de 15 de juliol de 1999 en la redacció donada per l'Ordre TAS/360/2008, de 6 de febrer, i en la forma que s'explica en l'apartat 15 de l'annex a la convocatòria.

La concessió de la pròrroga està condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient i al fet que s'acrediti suficientment que es compleixen els objectius assenyalats en la memòria del projecte, d'acord amb allò que estableix l'apartat 7 de l'annex a la convocatòria.

Documentació a presentar

La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un informe anual —d'acord amb el model que és a disposició dels beneficiaris al web http://www.soib.es— sobre l'activitat que duu a terme cada agent d'ocupació i desenvolupament local i també una memòria-projecte de les actuacions que s'han d'executar, d'acord amb allò que estableix l'apartat 7 c.

PART TÈCNICA:

1. Memòria-Projecte sobre l'activitat que els AODLs han d'executar per l'any que ve (model T2)

2. Memòria Final (abans informe final)–projecte de les actuacions que s'han d'executar, d'acord amb el punt 7.c) de la convocatòria (model T4)

3. Guió diagnosi socioeconòmica (model T3)

PART ADMINISTRATIVA

1. Sol.licitud

2.Certificat de l'òrgan competent de l'aprovació del projecte per al qual se sol·licita la pròrroga de la subvenció, d'acord amb el punt 7.d) de la convocatòria.

3.Certificat de l'òrgan corresponent en el qual s'ha de fer constar la disposició de finançament per cobrir la part no subvencionada pel SOIB, d'acord amb el punt 7.e) de la convocatòria.

4.Certificat del secretari/interventor o persona competent corresponent de l'entitat acreditatiu dels salaris que tenguin dret a percebre les persones que es contractin, segons conveni col·lectiu, taula salarial o acord legalment aplicable, d'acord amb el punt 7.f) de la convocatòria. Això, en el supòsit que els costs laborals es modifiquin.

5. Declaració responsable, d'acord amb el punt 7.g) de la convocatòria.

6.Certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud, en el cas de que aquesta hagi canviat respecta de la sol.licitud de la subvenció inicial.

Models:

Termini màxim

30 dies abans que acabi el període ja subvencionat

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942