Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19

Regular el procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial, en les modalitats esportives d'atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada i vela

Persones destinatàries

Persones interessades en cursar qualsevol dels ensenyaments esportius i que compleixi els requisits d'accés.

Termini per a resoldre i notificar

5 d'octubre

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió

Requisits

1. Per a les formacions de Cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu:

·Requisit general: tenir el títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

·Requisit específic: haver superat la prova d'accés específica o acreditar estar exempt de fer-la amb el certificat expedit per l'òrgan corresponent.

2. Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

·Requisit general: tenir un certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de nivell 1 / cicle inicial de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

·Requisit específic: haver superat de la prova d'accés específica, en el cas que n'hi hagi, o acreditar estar exempt de fer-la, amb el certificat expedit per l'òrgan corresponent.

3. Per a les formacions de nivell 3/cicle superior dels ensenyaments de grau superior:

·Requisit general: Certificació acadèmica oficial d'haver superat la formació de nivell 2/cicle final de Grau Mitjà de la mateixa modalitat/especialitat esportiva,i batxillerat o equivalent acadèmic (veure relació de titulacions equivalents a la disposició addicional 12a.1 del RD 1363/2007, de 24 d'octubre, BOE núm 268, de 8 de novembre de 2007) o certificat de superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés al grau superior.

·Requisit específic: en cas d'alguna modalitat esportiva (veure normativa específica de cada modalitat) s'haurà d'acreditar experiència com a Tècnic Esportiu.

Documentació a presentar

Junt amb la sol·licitud, s'ha de presentar:

a) El document oficial d'identificació (DNI o NIE) de la persona que sol·licita la plaça.

b) Per a les formacions de Cicle inicial/Nivell I de Tècnic Esportiu:

· Títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

· Un certificat o document (data i lloc de la prova) que acrediti que el sol·licitant ha superat la prova d'accés de caràcter específic o que està exempt de fer-la.

c) Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

· Certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de cicle inicial/Nivell I de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

·En el cas que hi hagi prova d'accés específica, un certificat o document (data i lloc de la prova) que acrediti que el sol·licitant ha superat la prova d'accés de caràcter específic o que està exempt de fer-la.

d) Per a les formacions de Cicle superior/Nivell III de Tècnic Esportiu Superior:

Títol de Batxillerat o equivalent acadèmic (veure relació de titulacions equivalents a la disposició addicional 12a.1 del RD 1363/2007, de 24 d'octubre, BOE núm 268, de 8 de novembre de 2007) o certificat de superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés al grau superior.

· Certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de cicle final/Nivell II de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

·En cas d'alguna modalitat esportiva (veure normativa específica de cada modalitat) s'haurà d'acreditar experiència com a Tècnic Esportiu.

e) Una declaració responsable (annex 3) que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça del torn d'accés mitjançant prova, el sol·licitant no té cap titulació ni requisit que permet l'accés directe a aquests ensenyaments.

f)Les persones amb una discapacitat que demanin una de les places reservades a aquest col·lectiu han de presentar el dictamen d'escolarització emès pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d'orientació del centre del qual provenen i/o el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

g) Els esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment han de presentar el certificat de la Direcció General d'Esports que acrediti aquesta circumstància.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 24 al 26 de septiembre

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177754 - Fax: 971176905

(bisern@dgplacen.caib.es)