Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per al foment de l'ús del català en l'àmbit de les federacions i els clubs esportius a les Illes Balears per a l'any 2018

L'objecte de la convocatòria és fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de les federacions i els clubs esportius de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Les federacions i els clubs esportius de les Illes Balears reconeguts legalment i inscrits al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució de concessió s'ha de dictar i publicar en el BOIB en el termini de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds. Mitjançant la publicació de la Resolució en el BOIB s'entén complert el tràmit de notificació a les persones interessades.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Les subvencions que es convoquen mitjançant aquesta Resolució es destinen a les federacions i els clubs esportius de les Illes Balears reconeguts legalment i inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Documentació a presentar

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació detallada en el punt 7.4 de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini màxim per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)