Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

Convocar la constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (d'anglès, alemany i

francès) a les Illes Balears, per al curs escolar 2018-2019, per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars de conversa titulars.

Els auxiliars de conversa que es consideren titulars són aquells seleccionats pel Ministeri d' Educació i Formació Professional dins del marc del Programa d'Auxiliars de Conversa, subvencionats directament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i assignats a centres educatius de les Illes Balears.

Els auxiliars seleccionats a través d'aquesta convocatòria passaran a formar part, per idioma, d'una llista única ordenada segons la puntuació obtinguda i seran assignats als centres educatius en el cas que l'auxiliar de conversa titular hagi renunciat. En cas que s'exhaureixi la borsa dels auxiliars seleccionats a aquesta convocatòria, es podrà aprovar una altra convocatòria pública per completar la borsa existent d'aspirants a auxiliars de conversa.

Persones destinatàries

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

- Tenir nacionalitat o residència permanent en un dels països amb els quals el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha subscrit acords bilaterals de Cooperació Cultural, científica i tècnica o Memoràndums d'educació (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xina, Estats Units, Federació de Rússia, Filipines, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Malta, Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, República de Fiji, Suècia i qualsevol altre que pugui formalitzar durant la vigència d'aquesta convocatòria), o tenir nacionalitat o residència en un país en el qual un dels idiomes oficials sigui algun dels idiomes objecte d'aquesta convocatòria, és a dir, anglès, francès o alemany.

- Ser alumne universitari de l'últim o penúltim curs durant el curs 2017-2018, o haver obtingut una titulació d'educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

- No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

Termini per a resoldre i notificar

- El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 19 de setembre de 2018.

- El termini màxim per dictar i notificar la resolució definitiva amb la llista de les persones seleccionades serà de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

Requisits

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

- Tenir nacionalitat o residència permanent en un dels països amb els quals el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha subscrit acords bilaterals de Cooperació Cultural, científica i tècnica o Memoràndums d'educació (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xina, Estats Units, Federació de Rússia, Filipines, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Malta, Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, República de Fiji, Suècia i qualsevol altre que pugui formalitzar durant la vigència d'aquesta convocatòria), o tenir nacionalitat o residència en un país en el qual un dels idiomes oficials sigui algun dels idiomes objecte d'aquesta convocatòria, és a dir, anglès, francès o alemany.

- Ser alumne universitari de l'últim o penúltim curs durant el curs 2017-2018, o haver obtingut una titulació d'educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

- No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

Documentació a presentar

S'ha de presentar l'annex 1 i 2 juntament amb la següent documentació:

a) Fotocòpia del passaport o targeta de residència.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació d'educació superior al·legada, o certificat d'estar matriculat en l'últim o penúltim curs d'estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

c) Certificat mèdic que acrediti que l'interessat no pateix malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funciones com a auxiliar de conversa.

d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits en l'apartat 11.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 19 de setembre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgfpfp.caib.es)