Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés proves d'accés als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19

Accedir a cursar els ensenyament esportius de règim especial, en les modalitats d'atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada i vela.

Persones destinatàries

Persones interessades en cursar qualsevol dels ensenyaments esportius en les modalitats indicades.

Termini per a resoldre i notificar

21 de septiembre de 2018

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Tràmits

X

Inscripció per poder fer la prova d'accés

Requisits

1) Per a les formacions de Cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu:

- Estar cursant 4t ESO o tenir el títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (vegeu la relació de titulacions equivalent en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre. BOE núm. 268 de 8 de novembre ) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

2) Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

- Requisit general: tenir un certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de nivell 1/cicle inicial de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

Documentació a presentar

Junt amb la sol·licitud, s'ha de presentar:

a) El document oficial d'identificació (DNI o NIE) de la persona que sol·licita la plaça.

b) Per a les formacions de Cicle inicial/Nivell I de Tècnic Esportiu:

- Un certificat acadèmic que acrediti que s'està cursant 4t d'ESO o el títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

c) Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

- Certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de cicle inicial/Nivell I de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la 5.1.Codi

5.2 Nom del procediment *

Proves d'accés als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19

5.3 Objecte *

Modalitats esportives: atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada i vela.

5.4. Destinataris*

Persones interessades en cursar qualsevol dels ensenyaments esportius i que compleixi els requisits.

5.5. Forma d'inici *

5.6 Termini màxim per resoldre i notificar*

21 de setembre

5.7 Silenci administratiu *

5.8 Fi de la via administrativa *

5.9 Taxa

5.10 Òrgan competent per resoldre *

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5.11 Òrgan instructor *

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5.12 Observacions

Fes clic aquí per escriure el text.

5.13 Dades de contacte

Servei o secció responsable*:

Servei Ensenyaments Esportius

Nom del responsable (no visible a la seu electrònica)*:Tomeu Isern Bibiloni

Adreça electrònica: bisern@dgplacen.caib.es

5.14 Publicació del procediment

Estat*

Data de publicació* Data de caducitat

una data.

5.15 Públic objectiu *

5.16 Tipus de procediment*

5.17 Matèries relacionades*

5.18 Normativa del procediment*

Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre (BOE núm. 268, de 8 de novembre, i suplement en català núm. 35, de 16 de novembre)

l'Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l'empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l'exhauriment de determinades formacions esportives (BOIB núm. 113, de 14 d'agost)

5.19 Documents relacionats amb el procediment

Annex 4- Calendari

Edició del tràmit del procediment:

(Surt el nom del procediment)

DADES

Nom del tràmit *

Inscripció per poder fer la prova d'accés als Ensenyaments Esportius

Requisits*

1. Per a les formacions de Cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu:

star cursant 4t d'ESO o tenir el títol de graduat en ESO (o un equivalent acadèmic. Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

2. Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

Requisit general: tenir un certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de nivell 1 / cicle inicial de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

Documentació que cal presentar:

Junt amb la sol·licitud, s'ha de presentar:

a) El document oficial d'identificació (DNI o NIE) de la persona que sol·licita la plaça.

b) Per a les formacions de Cicle inicial/Nivell I de Tècnic Esportiu:

Un certificat acadèmic que acrediti que s'està cursant 4t d'ESO o el títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d'accés general substitutòria del requisit acadèmic d'accés a un grau mitjà.

c) Per a les formacions de Cicle final/Nivell II de Tècnic Esportiu:

- Certificat acadèmic oficial que acrediti haver superat la formació de cicle inicial/Nivell I de la mateixa modalitat o especialitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure les persones que tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.

d) Una declaració responsable (annex 3) que indiqui que, en el moment d'inscriure's a la prova, el sol·licitant no reuneix cap dels requisits esportius per estar exempt de fer aquesta prova.

e) Les persones amb una discapacitat, que sol·licitin l'adaptació de la prova, han de presentar el dictamen d'escolarització emès pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d'orientació del centre del qual provenen i/o el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

f) Els esportistes d'alt nivell , d'alt rendiment i els casos concrets de cada modalitat esportiva, que estiguin exempts de fer les proves d'accés, han de presentar l'acreditació en el termini i lloc d'inscripció a les proves d'accés.

g) Còpia de l'ingrés bancari que acrediti el pagament al compte de la federació de l'import que la federació ha establert per a aquesta prova.

Models:

Termini màxim

Del 3 al 6 de setembre de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177754 - Fax: 971176905

(mfthomas@dgplacen.caib.es)