Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'adquisició de material inventariable per a ajuntaments, federacions esportives, clubs esportius i esportistes de les Illes Balears

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar el material esportiu inventariable per a la pràctica d'esport adaptat i pel desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i de programes de tecnificació esportiva. També es objecte de la convocatòria l'adquisició de material no esportiu inventariable per a les federacions esportives de les Illes Balears.

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica.

Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l'àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d'una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a l'esport d'alt nivell.

Material esportiu inventariable, entenent per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva en instal·lacions de titularitat pública. Per exemple : Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton ...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc.

Així mateix també te la consideració de material esportiu inventariable el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per el qual està destinat per la practica de l'esport adaptat o per als programes de seguiment i tecnificació esportiva dels esportistes i equips de les Illes Balears.

Material no esportiu inventariable, és aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, i que no s'utilitzi per a la pràctica esportiva. Són exemples de material no esportiu inventariable el mobiliari, equips informàtics, vehicles, etc.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Per a la línia de material esportiu inventariable en instal·lacions municipals:

· Els ajuntaments de les Illes Balears.

Per a la línia de material inventariable de federacions esportives de les Illes Balears:

· En el cas de subvencions per a material esportiu inventariable, les federacions esportives de les Illes Balears que tinguin un programa de seguiment o de tecnificació tutelat per la Fundació per a l'Esport Balear, o bé un programa de seguiment o de tecnificació amb una subvenció atorgada per a programes de seguiment o de tecnificació de les federacions esportives de les Illes Balears, any 2018.

· En el cas de subvencions per a material no esportiu inventariable, les federacions esportives de les Illes Balears.

Per a la línia de material tècnic esportiu adaptat:

· Els equips d'esports adaptats dels clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears,

· Els equips d'esports adaptats dels clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

· Els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta sempre que no tenguin caràcter professional, que acreditin una discapacitat com a mínim del 33%, residents o nascuts a les Illes Balears, amb domicili fiscal a l'estat espanyol.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos comptadors des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d'Esports o a les dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat setè de l'annex 1 d'aquesta Resolució al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari (annex 2).

b) Declaració responsable del sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiari de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

c) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

d) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

e) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

f) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

g) No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, els certificats esmentats es poden substituir per una declaració responsable de l'entitat sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.

h) Documentació específica per a l'adquisició de material inventariable:

· Justificació de la necessitat i beneficis de l'adquisició d'aquest material, i pressupost del material que s'adquirirà i/o factures del material adquirit amb l'especificació dels preus unitaris.

· Ajuntaments:

o Certificació signada pel secretari de l'ajuntament relatiu a la titularitat de la instal·lació esportiva.

· Federacions esportives de les Illes Balears:

o En cas de sol·licitar subvenció per a material esportiu inventariable, certificat de que la federació té un programa de seguiment o de tecnificació tutelat per la Fundació per a l'Esport Balear, signat pel gerent de la fundació, o bé còpia de la resolució de concessió d'un ajut per a programes de seguiment o tecnificació de federacions esportives de les Illes Balears, any 2018.

· Esportistes d'esports adaptats:

o Certificat d'empadronament en cas de no haver nascut a les Illes Balears.

o Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia.

o Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

o Certificat de reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat. Acreditar com a mínim el 33% de discapacitat.

o Si ha competit als Jocs Paralímpics d'estiu de Rio 2016 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Pyongyan 2018, certificat de la Federació Nacional de l'esport corresponent o el Consell Superior d'Esports.

o En cas de ser esportista d'Alt Nivell Nacional copia del BOE a on s'acrediti aquesta condició (l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat, encara que el sol·licitant ho ha d'indicar a la sol·licitud).

o En cas de ser esportista d'Alt Nivell Balear copia del BOIB a on s'acrediti aquesta condició (l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat, encara que el sol·licitant ho ha d'indicar a la sol·licitud).

o En cas de tenir llicència a una federació esportiva de les Illes Balears o llicència nacional còpia acarada de la llicència de l'any 2018.

o Document acreditatiu de que l'esportista està afiliat a un club que estigui donat d'alta al registre d'entitats esportives de la Direcció General d'Esports i Joventut, emès pel president del club esportiu corresponent (no és necessari si aporta llicència balear o nacional).

· Clubs amb equips d'esports adaptats:

o Certificació de la federació esportiva de les Illes Balears corresponent relativa a la condició d'equip d'esports adaptats.

o Competicions en que ha participat durant l'any 2017 o a la temporada 2017/2018, i resultats esportiu obtinguts a les mateixes.

En relació amb el punt f) de l'apartat anterior, el sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal l'aportació de la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que el sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En cas que la Direcció General d'Esports i Joventut, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

La Direcció General d'Esports i Joventut, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l'entitat interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dóna el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de l'entitat beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

Models:

Termini màxim

10 de setembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).

(aamengual@esports.caib.es)