Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursin estudis postobligatoris.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 6 d'agost de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional (publicat extracte al BOE de 16 d'agost de 2018, núm. 198), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris

Persones destinatàries

Alumnat que reuneixi els requisits i cursi algun dels estudis següents:

a) Primer i Segon curs de batxillerat.

b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

c) Ensenyaments artístics professionals.

d) Ensenyaments esportius.

e) Ensenyaments Artístics superiors.

f) Estudis religiosos superiors.

g) Estudis militars superiors.

h) Estudis d'idiomes realitzats en Escoles Oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat a distància.

i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits en centres públics i centres privats concertats que tinguin autoritzat l'ensenyament de Formació Professional.

j) Formació Professional Bàsica.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

- Secció de Beques

Tràmits

X

Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris

Requisits

De caràcter general:

-No estar en possessió o no reunir els requisits indispensables per obtindre un títol del mateix nivell o superior al que correspongui al dels estudis per els que sol·licita la beca.

-Estar matriculat en algún dels ensenyaments indicats

Podeu consultar el requisits acadèmics i econòmics a la página web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a la pàgina "https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html"

Documentació a presentar

La podeu consultar a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a la página "https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html"

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Dia 1 d'octubre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte

Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(beques@sgtedu.caib.es)