Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019

Es convoquen un total de nou beques d'allotjament, d'acord amb el detall següent:

- Una beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

- Dues beques per a alumnes de Menorca.

- Dues beques per a alumnes d'Eivissa.

- Dues beques per a alumnes de Formentera.

- Dues beques per a alumnes de Mallorca residents a algun dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

La dotació màxima de les beques és de 514,00 euros mensuals durant el curs 2018-2019 (d'octubre a juny, ambdós inclosos) per al finançament del servei d'allotjament i berenar a la residència d'estudiants de la UIB.

Persones destinatàries

Estudiants universitaris matriculats a la UIB en el primer curs d'estudis de grau i amb domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que compleixin els requisits establerts en els punts següents.

- Requisits generals:

a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Han de cursar a la Universitat de les Illes Balears 42 crèdits o més del primer curs d'una única titulació universitària oficial de grau durant l'any acadèmic 2018-2019. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

c) Han de tenir el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis esmentats.

- Per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2017-2018:

a) Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller i que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d'accés han d'acreditar que en aquesta prova han obtingut una nota igual a 5,50 punts o superior - sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica-, calculada d'acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 PBAU (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i PBAU, la qualificació de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat o, si és el cas, la qualificació de la fase general).

b) En les restants vies d'accés a la universitat també es requereix una nota mínima de 5,50 punts en la prova o en l'ensenyament que permeti accedir–hi.

- Requisits de funcionament i de permanència de la residència d'estudiants de la UIB:

a) Els sol·licitants han d'haver reservat una plaça a la residència d'estudiants de la UIB i han d'haver pagat el dipòsit de la fiança.

b) Les persones que es beneficiïn de les ajudes d'aquesta convocatòria han de respectar el reglament intern de la residència d'estudiants.

c) Les persones que es beneficiïn de les ajudes d'aquesta convocatòria han de romandre durant tot el curs acadèmic 2018-2019 a la residència d'estudiants, d'acord amb el calendari lectiu aprovat per la UIB.

- Requisits per a les sol·licitants de la beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

A més dels requisits esmentats en els punts anteriors, s'han de complir els següents:

a) Ser dona.

b) Estar matriculada del primer curs d'un dels ensenyaments de grau o d'una de les PCEO que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior de la UIB.

Documentació a presentar

1. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament i amb les signatures d'autorització dels altres membres de la unitat familiar.

2. Documentació acreditativa de compliment dels requisits:

A la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

b) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

c) Una fotocòpia compulsada del llibre de família a l'efecte de determinar el nombre de membres de la unitat familiar.

d) L'acreditació documental corresponent en el cas que el sol·licitant tengui dret a alguna de les deduccions de la renda familiar d'acord amb el que es disposa en l'apartat 8 de la convocatòria.

e) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic 2018-2019 en què consti la titulació cursada pel sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

f) Una fotocòpia compulsada del resultat de les proves d'accés a la universitat. En el cas d'accedir a la universitat per altres vies, una fotocòpia compulsada de la nota de la prova o l'ensenyament que permeti l'accés a la universitat.

g) Una fotocòpia compulsada de l'imprès de reserva de plaça a la residència d'estudiants i del pagament del dipòsit.

h) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

Models:

Termini màxim

Fins al 21 de setembre de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Observacions

Les sol·licituds s’han de presentar al registre de la Conselleria d’Educació i Universitat o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació i Universitat es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En el cas que l’oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Conselleria d’Educació i Universitat.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 21 de setembre de 2018.