Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques i ajudes per a l'alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu per al curs acadèmic 2018/2019

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 6 d'agost de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional (publicat extracte al BOE de 14 d'agost de 2018, número 196), ha convocat les ajudes individualitzades següents:

a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el dia 27 de septembre de 2018

Persones destinatàries

Alumnat que presenta:

a) necessitats específiques de suport educatiu, derivades de discapacitat i trastorn greu de conducta.

b) necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

- Secció de Beques

Tràmits

X

Convocatòria d'ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Requisits

Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta

- Haver complit 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2017

- Estar escolaritzar en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presentan necessitats educatives especials, que hagin estat creads o autoritzats definitivament per l'administració educativa corresponent

-Estar cursant alguna dels nivells educatius indicats

Documentació a presentar

La podeu consultar a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a la página "https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html"

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Dia 27 de setembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Secció de Beques

Contacte

Servei o Secció responsable

- Secció de Beques

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177758 - Fax: 971784746

(beques@sgtedu.caib.es)