Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per accions d'inclusió social i d'integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l'esport, cursos de formació tècnica esportiva de dones i per a equips femenins i mixtos de categoria nacional, 2018

La convocatòria té un triple objecte:

a) Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració social d'infants i de joves en risc d'exclusió social a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre.

b) Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears.

c) Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2017-2018.

Els projectes, cursos de formació i equips a subvencionar han de complir les condicions següents:

a) Projectes integració o d'esport adaptat:

- Les activitats del projecte presentat s'han d'estendre en el temps un mínim de tres mesos.

- La freqüència d'actuació de les activitats del projecte ha de ser d'un mínim d'un cop a la setmana.

- Els projectes d'integració o d'esport adaptat s'han de realitzar entre l'1 de novembre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018.

b) Formació esportiva:

- Els cursos subvencionats han de ser de formació esportiva de nivell 1, 2 i 3 o formació esportiva no reglada (cursos de jutge, de nutrició, de psicologia esportiva, etc.).

- Els cursos han de tenir una durada mínima de 10 hores.

- El preu del curs no pot superar en cap cas els 30 € per hora de formació presencial o 15 € per hora en formació online.

- L'import mínim del curs ha de ser de 50 €.

- Els cursos s'han d'haver iniciat després del 31 d'octubre de 2016 i finalitzar entre l'1 de novembre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018.

- Per tal de que un curs sigui subvencionat el sol·licitant ha d'haver obtingut el diploma que certifiqui la seva assistència al curs (en cas de que no requereixi qualificació), o el document que acrediti que el curs està aprovat (si aquet té una qualificació final).

c) Clubs amb equips femenins i mixtos de categoria nacional:

- Les competicions nacionals han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars.

- Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

- Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 juliol de 2018.

- Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

Se subvencionen les despeses següents:

a) Per als projectes d'integració i d'esport adaptat són subvencionables les despeses derivades del funcionament dels serveis que es detallen tot seguit:

i. Les despeses corrents necessàries per a la realització dels serveis o les activitats: telefonia (fixa i mòbil) i accés a Internet, material fungible, correspondència, difusió del projecte, auditories i prevenció de riscs laborals.

ii. Les despeses corrents necessàries per al manteniment del local o dels locals on es duen a terme els serveis o les activitats: lloguer; subministrament d'aigua, electricitat i gas; comunitat de propietaris; impostos de béns immobles; taxa de residus sòlids urbans; assegurances; neteja; manteniment de sistemes d'alarma i seguretat, i detecció i extinció d'incendis.

iii. Les despeses del personal contractat per l'entitat i destinat a l'atenció directa als beneficiaris dels serveis.

iv. Les despeses derivades de la gestió fiscal, laboral, comptable i informàtica de l'entitat directament relacionades amb l'activitat subvencionada. No inclou compra d'aplicacions informàtiques, ordinadors, impressores, pantalles, ni el manteniment i la creació de pagines web.

v. Les despeses del personal de direcció, administració i serveis generals contractat per l'entitat relacionades directament amb l'activitat subvencionada i indispensables per a l'adequada preparació o execució, sempre que no superin el 10 % de l'import del projecte aprovat.

vi. Les despeses destinades a formació del personal, que no poden ser superiors al 5 % de l'import del projecte aprovat.

vii. Despeses de material específicament esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric ni inversions, per a la practica de l'esport.

viii. Les entitats que desenvolupin el projecte exclusivament amb personal voluntari no podran justificar despeses corresponents als apartats "iii" i "v".

b) Formació esportiva:

i. Import total de la matrícula al curs.

c) Equips femenins i mixtos de categoria nacional:

i. Lloguers d'instal·lacions esportives destinades a entrenaments i partits oficials.

ii. Despeses de desplaçament per carretera o tren en el territori de la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla de tècnics esportius i esportistes (no personal de gestió ni directius), exclusivament, participants en la competició oficial. Només dels esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit.

iii. Despeses d'allotjament de l'equip a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels tècnics esportius i esportistes participants en aquestes activitats, exclusivament, (no personal de gestió ni directius). Només dels esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit.

iv. Adquisició de vestimenta esportiva (primera equipació) i material específicament esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric ni inversions, per a la practica de l'esport.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes a projectes destinats a la integració social i als projectes d'esport adaptat les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

a) Les entitats privades sense ànim de lucre, que han d'estar inscrites com a entitats prestadores de serveis socials i, si escau, com a serveis, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, que tinguin la seva seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

b) Els clubs esportius, entitats amb seccions esportives i fundacions inscrites al Registre de les Entitats esportives de les Illes Balears.

c) S'exclouen d'aquesta línia d'ajuda les entitats següents:

· Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3 f de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).

· Federacions i agrupacions esportives.

· Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tinguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

Poden ser beneficiaris de les ajudes de formació tècnica esportiva dones que tinguin setze o més anys a dia 31 de desembre de 2018, que siguin residents o nascuts a les Illes Balears i amb domicili fiscal a l'estat espanyol, que vulguin iniciar o millorar la seva formació relacionada amb la seva tasca com a entrenadores, tècniques esportives, jutges o altres activitats de suport a les competicions esportives (nutrició esportiva, psicologia esportiva, etc.).

Poden ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips participants a competicions de les categories nacionals relacionades a la convocatòria durant la temporada esportiva 2017/2018.

Condicions a complir en la presentació de sol·licituds:

a) Una mateixa entitat només pot presentar un màxim de tres projectes d'esport i inclusió social o d'esport adaptat. En cas de presentar més d'un projecte s'ha d'indicar l'ordre de prelació en que es desitja que siguin avaluats els projectes.

b) A la línia de subvencions per a projectes d'esport i inclusió social o d'esport adaptat s'ha de fer una sol·licitud per a cada projecte que es presenti.

c) A la línia de subvencions de cursos de formació esportiva només es podrà presentar una sol·licitud per persona, amb un màxim de tres cursos per sol·licitud.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos comptadors des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut (http://esports.caib.es), o a les dependències de la Conselleria de Cultura Participació i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè d'aquesta Resolució al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualsevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

Documentació general que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud (annex 2) emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

· En cas de que el sol·licitant sigui una entitat ha de signar la documentació el representant legal d'aquesta.

· En el cas de que el sol·licitant sigui una persona física podrà signar el document el sol·licitant, la persona autoritzada per aquest o el representant legal.

b) Identificació del sol·licitant:

· En el cas d'entitats fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

· En el cas de persones físiques fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

c) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

e) En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

f) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

g) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (per autoritzar la consulta a l'òrgan instructor omplir punt 4.6 de l'imprès de sol·licitud).

h) Descripció del projecte, o curs:

· Projectes d'integració: completar l'annex 3.

· Cursos de formació: completar l'annex 4.

· Equips de categoria nacional: completar l'annex 5.

Només en cas d'entitats

i) Declaració responsable de transparència de les entitats que hagin percebut a l'any 2017 ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000,00 o quant almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000,00 €.

Només en cas de persones físiques

j) Certificat d'empadronament en cas de no haver nascut a les Illes Balears.

k) Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

Només en cas de persones físiques que sol·licitin cursos de formació

l) En cas de situació laboral en atur, certificat de situació laboral que ho acrediti.

En relació amb la documentació requerida a l'apartat g) del punt 4.5 i, d'acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, el sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports perquè efectuï les consultes telemàtiques per a la verificació de les dades.

En el model normalitzat de sol·licitud de l'ajut que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

Si la persona sol·licitant denega de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports i Joventut, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, haurà de requerir a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

Si la sol·licitud de subvenció inclou el número de fax o l'adreça de correu electrònic de la persona física interessada, s'entén que aquest s'aporta a l'efecte de notificacions dels actes de tràmit i, en especial, de la proposta de resolució, i les de comunicacions que les persones beneficiàries mantenguin amb l'òrgan competent en la instrucció dels procediments de concessió de subvencions.

La Direcció General d'Esports i Joventut, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

31 d'agost de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Esports i Joventut

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971178999 - Fax: 971178945

(aamengual@esports.caib.es)