Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el CentMat.

Adjudicar, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic, CentMat.

Persones destinatàries

Funcionari de carrera en servei actiu del cos de mestres amb destinació definitiva en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat, amb una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu i tenir una experiència docent directa de cinc anys com a mínim.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Ser funcionari de carrera en servei actiu del cos de mestres amb destinació definitiva en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat.

b) Acreditar una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu del cos al que fa referència el punt anterior.

c) Tenir una experiència docent directa de cinc anys com a mínim.

d) Acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació homologable.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

Documentació a presentar

a) Els documents justificatius del compliment dels requisits generals. No caldrà que siguin aportats els mèrits que figurin al Portal del Personal.

b) Els documents justificatius dels mèrits al·legats a l'annex 3. No caldrà que siguin aportats els mèrits que figurin al Portal del Personal.

c) El projecte de treball sobre l'organització i gestió del CentMat, d'acord amb el que s'indica a l'apartat 6.3.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar la sol·licitud, el projecte i la documentació justificativa és del dia 13 d'agost al dia 10 de setembre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177781 - Fax: 971176888

(sie@dgice.caib.es)