Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut)

Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears

Persones destinatàries

Personal del Servei de Salut de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No n'hi ha

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

Tràmits

X

Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears

Requisits

Haver rebut o donat formació dins dels plans de formació del Servei de Salut, en les condicions de participació normativament establrertes

Documentació a presentar

cap

Models:

Termini màxim

no

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175926

(sscc.formacioibsalut@ibsalut.es)