Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA

Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER.

Persones destinatàries

Operadors de Telecomunicacions

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de la publicació de la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts per a xarxes NGA

Requisits

Ser Operador de Telecomunicacions i tots aquells indicats a la Resolució de la convocatòria (BOIB 93, de 28 de juliol de 2018).

Documentació a presentar

Sol·licitud de subvenció, juntament amb les acreditacions necessàres i subvencions així com les propostes de projectes de desplegament, tal com s'estableix a la Resolució de la convocatòria.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

1 mes des de publicació per a la presentació d'ofertes

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

(avaquer@dgtic.caib.es)