Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA

Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER.

Persones destinatàries

Operadors de Telecomunicacions

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de la publicació de la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Documents relacionats amb el procediment

 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de maig de 2007
  Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de

  maig de 2007, per la qual s'estableixen les bases reguladores per

  a la concessió de subvencions en matèria de tecnologia i comunicacions
 • Convocatòria de subvenció
  Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme d'11 de juliol de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de banda ampla de nova generació a les Illes Balears amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu 2014-2020
 • Modelo de memòria justificativa
  Model per a la presentació de la memòria justificativa de les actuacions
 • Model de compte justificatiu
  Model de compte justificatiu. Addicionalment s'han de presentar també tots els justificants i documents requerits (factures, ordres de pagament, ofertes, etc.).
 • Declaració responsable de costs indirectes
  Declaració responsable de costs indirectes per imputar despeses generals al projecte sel·leccionat.

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts per a xarxes NGA

Requisits

Ser Operador de Telecomunicacions i tots aquells indicats a la Resolució de la convocatòria (BOIB 93, de 28 de juliol de 2018).

Documentació a presentar

Sol·licitud de subvenció, juntament amb les acreditacions necessàres i subvencions així com les propostes de projectes de desplegament, tal com s'estableix a la Resolució de la convocatòria.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

1 mes des de publicació per a la presentació d'ofertes

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

(avaquer@dgtic.caib.es)