Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions a empreses per implantar plans d'igualtat (exercici 2018)

Ajuts per implantar plans d'igualtat en empreses privades d'entre 10 i 250 persones treballadores, amb l'objectiu de combatre la discriminació i les desigualtats dins del mercat del treball, a través de la implantació de plans d'igualtat entre homes i dones.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses privades amb una plantilla d'entre 10 i 250 persones treballadores que reuneixin la condició d'empresari o empresària, d'acord amb l'article 1.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i que no estiguin obligades per llei o conveni col·lectiu a elaborar i aplicar un pla d'igualtat.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

1. Les empreses sol·licitants dels ajuts han de comptar amb una plantilla d'entre 10 i 250 persones treballadores que desenvolupin la seva prestació de serveis.

2. No estar legalment ni convencionalment obligada a comptar amb un pla d'igualtat a l'empresa, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, abans de dictar la proposta de resolució.

5. No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiari de la subvenció que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

6. Acreditar que ha duit a terme l'organització preventiva a través d'alguna de les modalitats previstes en el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener), i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V d'aquest Reial decret.

7. Les empreses o entitats de més de 50 persones treballadores han de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de persones treballadores discapacitades, llevat que tinguin degudament autoritzades les mesures alternatives, d'acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, o que les tenguin en tràmit d'autorització en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documentació a presentar

1. Juntament amb la memòria descriptiva del projecte i la sol·licitud en model oficial, les empreses sol·licitants han d'aportar la documentació següent:

a) Còpia del DNI o NIF de la persona que signa la sol·licitud, quan sigui una persona física, o del CIF, quan sigui una persona jurídica.

b) Acreditació de la representació que té la persona que signa la sol·licitud per actuar davant l'Administració pública i el seu DNI o NIF.

En relació a la documentació sol·licitada en aquest apartat (b) i en l´anterior (a), la persona sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir o verificar les dades del DNI mitjançant transmissions telemàtiques de dades, d'acord amb el Decret 6/2013 de mesures de simplificació documental dels procediments administratius,

c) Documentació acreditativa del nombre de persones treballadores, que haurà de ser entre 10 i 250.

Per acreditar el nombre de treballadors i treballadores de l'empresa, les entitats han de presentar l'informe de vida laboral del codi de compte de cotització dels últims dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuts.

d) Còpia del document constitutiu de l'entitat i dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent, o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats.

e) Quant a l'acreditació de la representació legal de les persones treballadores, l'empresa en pot aportar el certificat; en cas contrari, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral n'ha d'incorporar d'ofici el certificat corresponent a l'expedient.

f) La sol·licitud de l'ajut implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, informació relativa al compliment de les obligacions tributàries de la persona sol·licitant amb l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb la Seguretat Social, excepte en el cas que se'n denegui expressament el consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

g) Declaració responsable en què es facin constar les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també dels sol·licitats pendents de resoldre.

L'import màxim total d'ajuts públics atorgats en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d'aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d'empreses del sector del transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis; en el cas d'empreses del sector de l'agricultura, el màxim és de quinze mil euros (15.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, abans esmentat, i en el d'empreses del sector de pesca i aqüicultura, el màxim és de 30.000 € en el mateix període, segons el Reglament (UE) 717/2014, també referenciat.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar en la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, dins el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

h) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, i de no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció, d'acord amb el model de sol·licitud.

i) Declaració responsable en què es faci constar que l'empresa o entitat sol·licitant no ha estat sancionada o condemnada per resolució administrativa o sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en els últims 3 anys, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i d'acord amb el model de sol·licitud.

j) Imprès de declaració de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1736155&coduo=2184&lang=es

k) Documentació que acrediti que l'empresa ha duit a terme l'organització de l'activitat preventiva i l'auditoria corresponent, si s'escau, de conformitat amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 27 de juny de 1997 per la qual es desplega el Reglament de serveis de prevenció.

l) Declaració responsable de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de les persones treballadores discapacitades o de tenir degudament autoritzada l'aplicació de mesures alternatives, conforme al Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre), o de tenir-les en tràmit d'autorització en la data de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el model de sol·licitud.

m) Informe de la representació unitària o sindical de les persones treballadores sobre el projecte o, si s'escau, documentació que acrediti que se'ls ha comunicat.

n) Identificació del conveni col·lectiu d'aplicació, si s'escau, d'acord amb el model de sol·licitud.

2. La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot requerir a les empreses i entitats sol·licitants qualsevol altra documentació que sigui necessària per tramitar la subvenció.

3. En el supòsit que algun dels documents esmentats ja s'hagi presentat a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria en ocasió de la tramitació d'altres expedients, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es facin constar la data i l'òrgan o dependència en què es varen presentar o, si s'escau, en què es varen emetre, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825