Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a desplaçaments de seleccions autonòmiques de les Illes Balears per participar en Campionats d'Espanya en Edat Escolar del Consell Superior d'Esports 2018

L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els següents Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2018:

· Categoria juvenil: Camp a través en categoria masculina i femenina.

· Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Camp a través, Ciclisme en Ruta i BTT, Escalada, Judo, rugbi-7, Tennis de Taula, Triatló, Voleibol i Voleí Platja en categories masculina i femenina i Gimnàstica Rítmica a

categoria femenina.

· Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Ciclisme en Ruta, Judo, Tennis de Taula, i Voleibol a categories masculina i femenina, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica masculina i femenina) i Escacs a categoria open.

· Categoria aleví-infantil: Natació, en categoria masculina i femenina. Esport adaptat: Bàsquet en Cadira de Rodes, Camp a Través per a esportistes amb discapacitat intel·lectual, Ciclisme per a esportistes amb discapacitat, Judo per

esportistes amb discapacitat visual i Natació per a esportistes amb discapacitat, totes ells tant en categoria masculina com femenina.

Són objecte de subvenció les despeses de desplaçaments per carretera o tren i les relatives a la manutenció i a l'allotjament dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya en Edat escolar de l'any 2018.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears de les categories aleví, cadet, infantil i juvenil i els corresponents tècnics federatius que participin en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar de l'any 2018.

Les federacions esportives de les Illes Balears seran les encarregades seleccionar els esportistes i tècnics que formen part de les seleccions autonòmiques i de realitzar els tràmits de sol·licitud i justificació de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos comptadors des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les federacions esportives de les Illes Balears són les encarregades de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat es pot aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut, o a les dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè de l'annex d'aquesta Resolució en el Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Memòria explicativa de l'activitat, en què han de figurar:

— Nom i cognoms dels esportistes i tècnics.

— DNI dels esportistes i tècnics

— Dates d'anada i tornada i llocs del trasllat.

— Pressupost de despeses i ingressos de l'activitat.

c) Declaració responsable de la entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

f) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat l'adjuntarà d'ofici l'òrgan instructor.

No obstant això, en el cas d'ajuts de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, el certificat esmentat es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud

El sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per comprovar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que la l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, els certificats esmentats es poden substituir per una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.

En el cas que la Direcció General d'Esports i Joventut, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports i Joventut, ja s'hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

La Direcció General d'Esports i Joventut, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en el cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists a l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

16 d'agost de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Formació

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena.

(macampomar@esports.caib.es)