Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves de competències clau

Per poder accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 de qualificació professional, els alumnes han de complir determinats requisits. En cas que no les tenguin, han de realitzar les proves de competències clau.

Persones destinatàries

Les persones interessades en accedir a la formació d'un certificat de professionalitat que no compleixen algun dels requisits que s'exigeixen.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim per resoldre: 6 mesos. Termini màxim per notificar: 10 dies a partir de la data en què el centre que realitza les proves reb els certificats.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les proves es realitzen en els Centres d'Educació per a Persones Adultes (CEPA)

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Inscripció a les proves de competències clau

Requisits

Els establerts al Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, i a la seva normativa de desenvolupament

Documentació a presentar

Sol·licitud via telemàtica mitjançant un centre de formació, una oficina del SOIB o un CEPA

Models:

Termini màxim

Les inscripcions es poden presentar durant tot l'any.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942

Observacions

Més informació: https://soib.es/es/pruebas-de-acceso-a-un-curso-de-certificado-de-profesionalidad/