Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú "PC00009" del Pla Anual de Polítiques per a l'Ocupació (PAPE 2018)

Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i/o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades a l'annex 2.

Persones destinatàries

Els destinataris són les persones amb experiència professional i aprenentatges no formals relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists al punt 4.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de sol·licitud d'inscripció al procediment és del 13 al 26 de setembre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú "PC00009" del Pla Anual de Polítiques per a l'Ocupació (PAPE 2018)

Requisits

1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de

ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els

termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b. Tenir, com a mínim, en el moment de fer la inscripció:

- 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.

- 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c. Tenir experiència laboral o formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals que es volen acreditar, d'acord amb el que figura a continuació:

- En el cas d'experiència laboral, per a les qualificacions de nivell 1, s'han de justificar almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total els darrers 10 anys.

- En el cas d'experiència laboral, per a les qualificacions de nivell 2 i 3, s'han de justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total els darrers 10 anys.

- En el cas de formació, s'han de justificar almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1 que es volen acreditar, i almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3 que es volen acreditar. La formació indicada s'ha d'haver duit a terme en els darrers 10 anys.

d. Per establir el període de deu anys anteriors a la convocatòria s'ha de tenir com a referència el dia de publicació al BOIB

d'aquesta Resolució.

2. Les persones que reuneixin els requisits d'experiència o de formació, més grans de 25 anys i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu l'article 11.2 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. Per a aquests casos la comissió d'avaluació corresponent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

3. No poden participar en aquesta convocatòria les persones que es trobin en una de les condicions següents:

a. Tenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat que contengui les unitats de competència a les quals es vol presentar en aquesta convocatòria.

b. Estar matriculat, en el moment de la inscripció, en una oferta formativa del sistema educatiu o una acció formativa per a

l'ocupació que contengui unitats de competència per a les quals sol·licita l'avaluació i l'acreditació.

c. Estar participant en un procediment d'acreditació de competències professionals en el qual les unitats de competència siguin les mateixes que se sol·liciten en aquesta convocatòria.

Taxes

Model 046 . La participació en el procediment implica el pagament de 3 quotes a realitzar en diferents moments corresponent als períodes d'inscripció a les diferents fases del procediment, amb l'excepció de les persones que puguin quedar exemptes del pagament total o parcial segons les causes d'exclusió que es detallen més abaix.

Les taxes es podran pagar en el moment de formalitzar la sol·licitud en línia, a la fase corresponent, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es trobarà disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. en els terminis establerts per a cada fase.

El document pel pagament de la taxa es generarà al moment de fer el tràmit telemàtic. - Via telemàtica o de forma presencial

Documentació a presentar

Per fer efectiva la inscripció al procediment s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

a. Sol·licitud d'inscripció telemàtica signada.

b. Fotocòpia del NIF, el NIE o un altre document justificatiu.

c. Justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a una bonificació de la taxa. En el cas d'exempció del pagament de la taxa cal presentar la documentació que ho justifiqui.

d. Documentació justificativa de l'experiència laboral dels darrers 10 anys en les unitats de competència de les qualificacions professionals que es volen acreditar:

Per a treballadors assalariats:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats, en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

- Fotocòpia dels contractes de treball o certificació de l'empresa o empreses on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.

Per a treballadors autònoms o per compte propi:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la Mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.

- Certificat d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en què consti l'activitat o activitats que s'han exercit.

- Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha duit a terme.

Per a treballadors voluntaris o becaris:

- Fotocòpia del certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin, específicament, les activitats i les funcions exercides, l'any en què s'han fet i el nombre total d'hores dedicades.

e. Documentació justificativa de la formació no formal dels darrers 10 anys, que ha de reunir els requisits següents:

- La formació rebuda ha d'estar relacionada amb les unitats de competència que es pretenen acreditar.

- En la documentació acreditativa han de constar-hi els continguts, la durada en hores, el període en què es va dur a terme i l'expressió formal que confirmi que ha estat superada, avaluada positivament o cursada amb aprofitament. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, esdeveniments o similars.

f. Si escau, declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formativa.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 13 al 26 de setembre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177774 - Fax: 971176857

(iqpib@dgfpfp.caib.es)