Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2018-2019

Aquest programa proposa afavorir projectes d'aprenentatge d'aula o de centre en col·laboració amb un altre centre educatiu de territoris de parla alemanya o francesa amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de les competències lingüístiques en llengua alemanya o francesa de l'alumnat, la consciència de la llengua, el respecte per la diversitat lingüística i l'ampliació del coneixement de l'espai geogràfic, històric, cultural i literari d'una segona llengua estrangera.

Persones destinatàries

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior durant el curs 2018-2019. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre i l'informe favorable del Consell Escolar.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 7 de setembre de 2018.

Les sol·licituds s'han de dirigir al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (carrer Ter,16, 2n, 07009 Palma) i s'han de presentar en qualsevol dels registre oficials de la Comunitat Autònoma, de les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i Formentera o de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer amb el sobre obert, perquè el funcionari de correus la pugui datar i segellar.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2018-2019

Requisits

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior durant el curs 2018-2019. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre i l'informe favorable del Consell Escolar.

Documentació a presentar

Les sol·licituds per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l'annex 2. Els centres que desitgin participar en la convocatòria per a més d'una llengua estrangera han de presentar una sol·licitud per a cada idioma.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 7 de setembre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgfpfp.caib.es)