Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Persones destinatàries

Poden beneficiar-se de les subvencions establertes a aquesta convocatòria els ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que contractin joves desocupats, amb més de 18 anys i menys de 30 anys, inscrits com a demandants desocupats en el SOIB, que tinguin capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació. Finalitza el 27 de juliol de 2018

Requisits

Poden beneficiar-se de les subvencions establertes a aquesta convocatòria els ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que contractin persones que reuneixin els requisits indicats al punt 8, i que tinguin capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució i del seu extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942