Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2018 - 2019

La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED.

D'acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d'estudiants universitaris en pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.

Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l'enllaç «UNED» i han d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d'escollir el pràcticum de què es tracti.

Persones destinatàries

Pràctiques del grau de Pedagogia:

Els destinataris d'aquesta convocatòria són els centres d'educació infantil, primària i secundària, els centres d'educació de persones adultes i d'educació especial, els EOEP, els EAP i els CEP de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics o privats que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.

Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat:

Els destinataris d'aquesta convocatòria són els centres d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, d'educació de persones adultes, de formació professional, d'ensenyaments artístics, d'ensenyament d'idiomes i d'ensenyaments esportius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.

Cada un dels centres ha de designar un tutor de les pràctiques, que, en col·laboració amb l'equip docent de les pràctiques de la UNED, és l'encarregat de fer el seguiment de la formació dels alumnes dels estudis oficials durant el període de pràctiques i controlar-la.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2018 - 2019

Requisits

Amb relació als CENTRES:

a) S'ha d'haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió d'admetre alumnes en pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat.

b) Al centre hi ha d'haver professors que vulguin ser tutors d'estudiants en pràctiques durant el curs acadèmic.

Amb relació als professors que han de fer de TUTORES:

a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.

b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Els terminis per fer les inscripcions al GestIB són els següents:

Pràcticum del grau de Pedagogia: de l'1 al 30 de setembre de 2018.

Pràcticum de Màster Universitari de Formació del Professorat: del 17 de setembre al 16 d'octubre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)