Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Convocar els Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA dels centres

públics de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018.

Persones destinatàries

Poden optar als Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l'educació secundària per a persones adultes durant el curs 2017-2018 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2017-2018.

Poden obtenir aquest premi els alumnes que hagin destacat, segons l'equip docent del centre, per la constància, l'esforç i l'afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l'entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d'un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Termini per a resoldre i notificar

Cada centre té fins al dia 29 de juny de 2018 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l'adreça siepa@dgfpfp.caib.es, de la Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, d'acord amb el model de l'annex 1.

La Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat publicarà abans de dia 13 de juliol de 2018 a la pàgina web de la Direcció General (htpp://dgfpfp.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats, a les quals es poden presentar reclamacions per possibles errors fins al dia 20 de juliol de 2018 a l'adreça siepa@dgfpfp.caib.es.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Tràmits

X

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Requisits

Poden optar als Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l'educació secundària per a persones adultes durant el curs 2017-2018 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2017-2018.

Poden obtenir aquest premi els alumnes que hagin destacat, segons l'equip docent del centre, per la constància, l'esforç i l'afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l'entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d'un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Cada centre té fins al dia 29 de juny de 2018 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l'adreça siepa@dgfpfp.caib.es, de la Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, d'acord amb el model de l'annex 1.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177771

(siepa@dgfpfp.caib.es)