Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Convocar els Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA dels centres

públics de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018.

Persones destinatàries

Poden optar als Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l'educació secundària per a persones adultes durant el curs 2017-2018 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2017-2018.

Poden obtenir aquest premi els alumnes que hagin destacat, segons l'equip docent del centre, per la constància, l'esforç i l'afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l'entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d'un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Termini per a resoldre i notificar

Cada centre té fins al dia 29 de juny de 2018 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l'adreça siepa@dgfpfp.caib.es, de la Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, d'acord amb el model de l'annex 1.

La Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat publicarà abans de dia 13 de juliol de 2018 a la pàgina web de la Direcció General (htpp://dgfpfp.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats, a les quals es poden presentar reclamacions per possibles errors fins al dia 20 de juliol de 2018 a l'adreça siepa@dgfpfp.caib.es.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Tràmits

X

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Requisits

Poden optar als Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l'educació secundària per a persones adultes durant el curs 2017-2018 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2017-2018.

Poden obtenir aquest premi els alumnes que hagin destacat, segons l'equip docent del centre, per la constància, l'esforç i l'afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l'entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d'un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Cada centre té fins al dia 29 de juny de 2018 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l'adreça siepa@dgfpfp.caib.es, de la Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, d'acord amb el model de l'annex 1.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177771

(siepa@dgfpfp.caib.es)