Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019

L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar a la UIB una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la UIB.

Persones destinatàries

Centres educatius de les Illes Balears per acollir alumnes en pràctiques dels estudis de grau d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019.

Requisits

Requisits especificats a la convocatòria.

Documentació a presentar

- La UIB ha de subscriure una pòlissa d'assegurança d'accidents per al període de pràctiques per als estudiants als quals no es pot aplicar aquesta assegurança perquè excedeixen l'edat de 28 anys establerta en la normativa vigent o per qualsevol altre motiu.

- La UIB ha de cobrir amb una assegurança la responsabilitat civil dels estudiants en pràctiques per les incidències que puguin ocórrer als centres docents com a conseqüència de la realització de les pràctiques.

Models:

Termini màxim

Els terminis per fer les inscripcions al GestIB són els següents:

Pràcticum de grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària: del 9 de juliol al 7 de setembre de 2018.

Pràcticum del grau de Pedagogia: del 9 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Pràcticum del grau de Psicologia: del 9 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Pràcticum del Màster Universitari de Formació del Professorat: del 3 al 28 de setembre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)