Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Nova convocatòria cursos gratuïts d'anglès per a docents al mes de setembre

Convocar cursos gratuïts d'anglès nivell B2 i C1 per als docents en actiu

Persones destinatàries

Docents en actiu d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i formació professional de centres públics i de centres privats concertats

Termini per a resoldre i notificar

17 de setembre de 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Es regulen els aspectes generals de l'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Illes Balears

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Docents en actiu d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i formació professional de centres públics i de centres privats concertats.

És necessari que el sol·licitant estigui empadronat o faci feina al partit judicial de la EOI sol·licitada.

S'ha d'acreditar un nivell Avançat 1 o Avançat 2, depenent del curs que es demani. O, en el seu defecte, la prova d'anivellament.

Documentació a presentar

DNI, certificat empadronament, certificat del secretari del centre on el docent estigui destinat, certificat acreditatiu del nivell de l'idioma o prova d'anivellament

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds es poden presentar a la EOI els dies 14 i 17 de setembre

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(mfthomas@dgplacen.caib.es)