Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2018-2019

Convocar el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals i de substitucions

Persones destinatàries

Funcionaris docents de carrera i funcionaris interins

Termini per a resoldre i notificar

Dos mesos per a l'adjudicació de destinacions provisionals, sense termini per a les substitucions

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les adjudicacions de substitucions té una durada prevista de tot el curs escolar.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Adjudicació de destinacions provisionals (2018-2019)

Requisits

Emplenar la sol·licitud seguint les instruccions de l'assistent de tramitació

Documentació a presentar

La sol·licitud és telemàtica

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins el 6 d'agost per a les adjudicacions provisionals. Fins el juny de 2019, per a les substitucions.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Secundària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177864 - Fax: 971176863

(ajfloresclemente@dgpdocen.caib.es)