Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts 2018-2020 per a PIMES i ASALS per a la realització d'activitat R+D+i

Resolució d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.

Persones destinatàries

Petites i mitjanes empreses i associacions sense ànim de lucre

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Innovació i Recerca

Documents relacionats amb el procediment

  • Publicació de la Convocatoria
    Publicació convocatòria en el BOIB núm. 077 de 23 de Juny de 2018 de la Resolució d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores
  • Resolució de modificació de la Convocatòria
    Publicació de la modificación en el BOIB núm. 90 de 21 de juliol de 2018 de la convocatòria en el BOIB núm. 077 de 23 de Juny de 2018 de la Resolució d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits específics següents:

a. Han de tenir una oficina o domicili social en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b. L'actuació objecte de subvenció s'ha de desenvolupar a les Illes Balears.

c. Han d'estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el Registre corresponent; disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'actuació objecte de subvenció.

d. Les associacions sense ànim de lucre han de recollir en els seus estatuts activitats de Recerca, Desenvolupament i/o Innovació com un dels seus objectius.

Documentació a presentar

La documentació de la sol·licitud està especificada al punt 9 de l'annex I, bases genèriques de la convocatòria, de la Resolució de Convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Innovació i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787371

(cmoya@dgrdi.caib.es)

X

Execució

Requisits

Seran subvencionables les despeses derivades de l'execució de l'actuació subvencionada realitzades en aquest període executiu i pagades abans de la data màxima de justificació, i d'acord amb l'explicació i l'objecte de la subvenció descrites a l'informe de l'actuació lliurat amb la sol·licitud.

Es considerarà la data de sol·licitud la data del registre d'entrada. La data d'inici de les activitats no pot ser anterior a la data de sol·licitud, d'acord amb l'efecte incentivador de la base 5.

El beneficiari pot sol·licitar, amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l'acabament d'execució de l'actuació, la modificació del contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 23 de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, 13 de febrer de 2010).

En el cas que les modificacions suposin una alteració de les condicions de l'avaluació, es tornarà a sotmetre l'actuació a les Comissions Avaluadores.

Documentació a presentar

La documentació sobre l'execució està especificada dels punts 10 a 16 de l'annex I, bases genèriques de la convocatòria, a la Resolució de Convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini executiu de les actuacions objecte d'aquesta subvenció comprendrà des de la data de sol·licitud de l'ajuda fins a la data d'acabament prevista a la resolució de concessió, que no podrà ser superior al 14 de setembre de 2020.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Innovació i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787371

(cmoya@dgrdi.caib.es)