Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB Formació per a Ocupats), per al període 2018-2020

Concessió d'ajuts destinats a finançar Programes de formació sectorials i Programes de formació transversals adreçats prioritàriament a treballadors ocupats.

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats de formació inscrites i/o acreditades radicades en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

20 de setembre de 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les entitats de formació, per impartir especialitats formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat, han de tenir els seus centres acreditats el dia anterior a la publicació de la convocatòria.

Les entitats de formació, per impartir formació no conduent a certificats de professionalitat incloses en el Catàleg han de presentar declaracions responsables de compliment de requisits per a cada un dels seus centres en què imparteixin la formació, d'acord amb els models normalitzats establerts pel Servei d'Ocupació de les Illes balears, com a mínim, el dia anterior a la publicació de la convocatòria.

Documentació a presentar

Documentació general:

- Sol·licitud i declaracions responsables de conformitat amb el que estableix el punt 11 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

- Còpia compulsada de l'escriptura pública de constitució de l'entitat i dels estatuts socials, o documentació acreditativa de la seva constitució, degudament inscrits en el registre corresponent.

- Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

Documentació tècnica (Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia compulsada):

- Un compromís verificable de qualitat en la gestió, transparència i eficiència en la utilització de recursos públics.

- Programa/es de formació d'acord amb el model que estableix el SOIB.

- El document resum en format electrònic (llapis de memòria USB) en què constin les dades de l'entitat, tipus de programa, denominació del programa, pressupost total.

- Qualsevol altra documentació que l'entitat estimi d'interès a l'efecte d'avaluar la sol·licitud en relació amb els criteris de valoració establerts en el punt 13 de l'annex 1 de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

La sol·licitud s'ha de presentar entre el 20 de juny i el 10 de juliol de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942