Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018

L'objecte de les ajudes és la creació i la realització de campanyes de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals, de sensibilització envers la diversitat sexual i de gènere, i de prevenció de l'LGTBI-fòbia a les Illes Balears; la creació i implementació de programes i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones o col·lectius per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i l'organització de congressos, seminaris, simpsosis, jornades, cursos i altres activitats i esdeveniments de caràcter similar relacionats amb la diversitat sexual i de gènere.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions, federacions d'associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu, radicades a les Illes Balears.

També hi poden accedir les associacions i les persones jurídiques públiques o privades degudament registrades en altres àmbits territorials quan executin i desenvolupin programes o accions en l'àmbit territorial de les Illes Balears i que tenguin efectes en l'àmbit de la xarxa social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, poden concórrer a les subvencions de manera conjunta per un mateix projecte dues o més entitats sempre que especifiquin clarament quines seran les funcions de cadascuna i compleixin els requisits anteriors.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Tràmits

X

Convocatòria de subvencions LGTBI 2018

Requisits

Poden sol·licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions, federacions d'associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu, radicades a les Illes Balears.

També hi poden accedir les associacions i les persones jurídiques públiques o privades degudament registrades en altres àmbits territorials quan executin i desenvolupin programes o accions en l'àmbit territorial de les Illes Balears i que tenguin efectes en l'àmbit de la xarxa social de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, poden concórrer a les subvencions de manera conjunta per un mateix projecte dues o més entitats sempre que especifiquin clarament quines seran les funcions de cadascuna i compleixin els requisits anteriors.

Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre corresponent.

b) Disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

c) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, tant estatals com autonòmiques, i amb la Seguretat Social.

d) En el cas de fundacions, estar al corrent en el compliment de les obligacions comptables amb el protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

e) Haver justificat suficientment les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment del Govern de les Illes Balears, si escau.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud i el formulari del projecte, s'ha d'aportar l'original o una còpia compulsada de la documentació següent segons els models facilitats al web :

a) El número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant.

b) El document de constitució de l'entitat i els seus estatuts socials degudament registrats en el registre corresponent, o bé un certificat d'inscripció registral d'aquests documents.

c) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud.

d) Les declaracions responsables següents:

— De no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens públic o privat, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

— De no estar afectada per cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

— De complir les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i les obligacions establertes en el punt 21 d'aquestes bases.

— De no haver estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada o condemnada per una resolució administrativa ferma amb una pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

— De disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

— De no incórrer en cap causa d'incompatibilitat per percebre la subvenció formulada, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en aquesta matèria.

e) Una declaració responsable o l'acreditació amb un document bancari que l'entitat beneficiària és titular del compte bancari facilitat, en què constin el nom de l'entitat beneficiària, el número d'identificació fiscal i el compte bancari complet.

f) Documentació complementària que pugui ajudar a especificar i conèixer més els criteris, les possibilitats, l'abast i el finançament per dur a terme les activitats o accions subvencionables, si escau.

Models:

Termini màxim

Les entitats poden presentar sol·licituds fins al 16 de juliol de 2018 (inclòs).

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Coordinació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere

Tel.: 971177162

(gestio@dgcg.caib.es)