Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per al foment de la biomassa dirigida a administracions locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions de biomassa de més de 20 kW, promogudes per administracions locals, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Administracions locals, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els establerts a l'apartat cinquè de la Resolució de la convocatòria.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

10 de setembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)

X

Justificació i pagament

Requisits

Un cop realitzades les actuacions i abans del 9 de novembre de 2018 o del 14 de setembre de 2019 depenent de l'anualitat en què s'hagi sol·licitat l'ajuda, cal aportar tota la documentació justificativa de l'execució de l'obra indicada a la convocatòria juntament amb els documents que s'adjunten a continuació.

Documentació a presentar

- Sol·licitud de pagament

- Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions.

- Document fotogràfic dels elements principals de la instal·lació

- Si escau, còpia del document de tramitació davant la UDIT de la Direcció General de Política Industrial (tràmit 021) d'instal·lacions tèrmiques als edificis.

- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades

- Justificant transferències bancàries

- Còpia de la documentació que acrediti l'existència d'un sistema de comptabilitat separada

En el cas d'empreses (veure documentació específica).

En el cas d'administracions locals:

- Certificat del secretari o de l'òrgan competent que les actuacions objecte de l'ajuda s'han dut a terme d'acord amb la legislació de contractació i si l'IVA és recuperable.

- Còpia dels documents de l'expedient de contractació

Models:

Termini màxim

Per a ajudes concedides per a l'anualitat 2018: 9 de novembre de 2018

Per a ajudes previstes a l'anualitat 2019: 14 de setembre de 2019

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)